ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ(1-4 тема)

17 Февраль 2014ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Конституційне право України як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна

1. Поняття, предмет і метод конституційного права як галузі права. Місце і роль конституційного права в системі права України.

2. Конституційно-правові норми та інститути. Система конституційного права України.

3. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти.

4. Конституційно-правова відповідальність.

5. Джерела конституційного права України.

6. Конституційне право як юридична наука та навчальний курс.

Контрольні питання

1. Сформулюйте визначення поняття «предмет конституційного права як галузі права». Які відмінні риси суспільних відносин, що складають предмет конституційного права? За якими ознаками та чи інша група суспільних відносин включається до предмета конституційного права?

2. Сформулюйте визначення поняття «метод конституційно-правового регулювання».

3. Сформулюйте визначення поняття «конституційно-правова норма», назвіть критерії їх класифікації та наведіть приклади.

4. Визначте поняття «конституційно-правовий інститут», назвіть їх види та наведіть приклади.

5. Визначте поняття «конституційно-правові відносини», назвіть їх види та охарактеризуйте їх.

6. Сформулюйте визначення поняття «джерело галузі конституційного права». Яка ієрархія джерел галузі конституційного права?

7. Визначте поняття «наука конституційного права». Назвіть її предмет, методи та систему джерел.

8. Які задачі науки конституційного права України в сучасних умовах?

9. Сформулюйте визначення поняття «конституційне право як навчальна дисципліна». В чому полягають його мета та завдання?

10. Сформулюйте поняття «конституційна відповідальність», назвіть її мету, об’єкти, суб’єктів.

Практичні завдання

На одному з семінарських занять студент К. зазначив, що предмет і метод правового регулювання не вичерпують кваліфікаційних ознак конституційного права. Слід, мабуть, говорити про те, що конституційне право відрізняється від інших галузей права і іншими ознаками: задачами та цілями правового регулювання, наявністю особливого виду відповідальності і та ін. Обґрунтуйте Вашу точку зору з цього питання.

Під час складання іспиту студент М., відповідаючи на питання: «Чи можна віднести рішення Конституційного Суду України до джерел конституційного права?», вказав, що рішення Конституційного Суду України не відносяться до джерел конституційного права, тому що вони є частиною судової практики, яка не застосовується в якості джерела права, оскільки в Україні не діє прецедентна система. Проаналізуйте відповідь студента та вкажіть власну позицію з даного питання.

Суб`єкти конституційного права мають ряд особливостей. Знайдіть їх у статтях Конституції України. У чому проявляються ці особливості?

В чому сутність принципу «верховенство закону»? Чим він відрізняється від принципу «обов`язковості закону»?

Які, на Вашу думку, структурні, змістовні та функціональні характеристики ланцюжка: галузь конституційного права – правовий інститут – норма права – правовий припис? Поясніть це на прикладах конкретних статей Конституції України.

Вкажіть, які з перелічених фактів є юридичними діями, що тягнуть за собою виникнення конституційно-правових відносин:

а) створення колегії МВС України;

б) обрання голів комітетів Верховної Ради України;

в) рішення управління Міністерства юстиції України про реєстрацію громадського об`єднання;

г) рішення суду про відшкодування моральних збитків громадянину в наслідок незаконних дій посадової особи.

7. Визначте структурні елементи конституційно-правових норм:

а) «Президент України є главою держави»;

б) «Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть початися»;

в) «Рішення органів місцевого самоврядування за мотивами їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду».

До якого виду конституційно-правових норм вони відносяться?

Основні поняття

Конституційне право України як галузь права; предмет конституційного права України як галузі права, метод конституційно-правового регулювання, конституційно-правова норма, конституційно-правові відносини, суб’єкт конституційно-правових відносин, конституційно-правовий інститут, джерело галузі конституційного права, система конституційного права, наука конституційного права, конституційне право як навчальна дисципліна, конституційна відповідальність.

Тема 2. Основні характеристики Конституції України як Основного закону держави

Теоретичні основи конституції: поняття, сутність, функції.

Конституціоналізм в Україні: поняття та система.

Юридичні властивості конституції, їх характеристика.

Структура та зміст Конституції України 1996 р.

Порядок внесення змін до Конституції України.

Реалізація норм Конституції України.

Контрольні питання

Визначите поняття конституції у формальному і матеріальному значенні.

В чому полягає сутність конституції?

Назвіть функції конституції, охарактеризуйте їх.

В чому сутність конституціоналізму як загальної теорії Конституції?

Назвіть юридичні властивості Конституції України.

В якому випадку норми конституції називають фіктивними?

До яких класифікаційних видів відноситься Конституція України?

Який порядок внесення змін до Конституції України?

З якою метою в Конституції України сформульовані перехідні положення?

Назвіть форми реалізації конституційних норм.

В чому сутність правової охорони Конституції України?

Практичні завдання

1. Складіть схему: «Юридичні властивості Конституції України».

2. Наведіть приклади норм Конституції України, що реалізуються в формі застосування. Чим відрізняється застосування конституційних норм від інших форм реалізації норм Конституції України?

3. Складіть структурно-логічну схему: «Порядок внесення змін до Конституції України».

4. У березні 2011 р. Верховна Рада України розглянула законопроект про внесення змін до ст. 76 Конституції України, який передбачав збільшення строку повноважень парламенту України до 7 років. Однак, такий закон не був прийнятий. У січні 2012 р. цей законопроект знову був поданий до Верховної Ради України. Однак, парламент України відхилив такий законопроект, посилаючись на те, що його подання суперечить Конституції України.

Дайте правову оцінку шляхом відповіді на наступні запитання:

1) Охарактеризуйте порядок внесення змін до Конституції України.

2) У яких випадках Конституція України не може бути змінена?

3) Чи є правомірними дії Верховної Ради України?

5. Суддя місцевого суду відмовив громадянинові К. в прийнятті його позовної заяви. Свою відмову суддя обґрунтував тим, що громадянин К. в своїй заяві посилався на норми Конституції України, а не спеціального закону.

Дайте правову оцінку ситуації.

6. У березні 2012 р. Верховна Рада України розглянула за пропозицією 158 народних депутатів питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, проте не прийняла резолюція недовіри. 24 квітня 2012 р. у відповідь на пропозицію 278 депутатів знову розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, Голова Верховної Ради України зазначив, що двічі протягом 6 місяців Верховна Рада України не може розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.

Дайте правову оцінку ситуації.

7. 20 червня 2012 року Верховна Рада України розглянула законопроект про внесення змін до Конституції України. 31 вересня 2012 року 305 народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду України з поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, в якому зазначили, що не може вважатися конституційним внесення змін до Конституції без наявності відповідного висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Дайте правову оцінку ситуації.

8. Президент України визначив законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» як невідкладний, проте Верховна Рада України не розглянула його в найближчий тиждень.

Дайте правову оцінку ситуації.

Основні поняття

Конституція (фактична та юридична; формальна і матеріальна); конституціоналізм; сутність конституції; функції конституції; юридичні властивості конституції; структура конституції; конституційна норма; пряма дія конституційних норм; реалізація норм конституції; застосування норм конституції; перехідні та прикінцеві положення конституції; правова охорона конституції.

Тема 3. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

1. Основні види актів конституційного значення України-Русі у часи Київської держави.

2. Державно-конституційні традиції в козацький період. Конституція Пилипа Орлика.

3. Політико-правові ідеї в Україні XIX – початку XX ст.

4. Документи конституційного значення та конституційні проекти періоду боротьби за незалежність України (1917 – 1920 рр.)

5. Характеристика радянських Конституцій України 1919, 1929, 1937 і 1978 років.

6. Конституційний процес після проголошення незалежності України.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте зміст Руської Правди. Які суспільні відносини врегульовані у цьому документі?

2. Охарактеризуйте найбільш значні пам`ятки законотворчої діяльності, що діяли на території Литовсько-Руської держави. Чи мають ці документи конституційне значення?

3. Назвіть найбільш важливі договори, що були укладені гетьманами України з іншими державами. Про наявність яких елементів національної державності свідчить зміст цих документів?

4. Охарактеризуйте систему організації державної влади, що закріплена у «Пактах та конституціях законів та вільностей Війська Запорізького».

5. Охарактеризуйте форму територіального і державного устрою, запропоновану в конституційних проектах Георгія Андрузського, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, групи членів УНП.

6. Яке конституційне значення Універсалів Центральної Ради?

7. Проаналізуйте зміст Конституції УНР 1918 р. Чи була досконалою форма державного правління, що закріплювалась в цьому документі?

8. Дайте порівняльну характеристику радянських конституцій України 1919, 1929, 1937 та 1978 років.

9. Які положення Декларації про державний суверенітет України знайшли своє відображення у Конституції України 1996 р.?

10. Розкрийте зміст конституційного процесу в Україні у 90-і роки.

Практичні завдання

1. Складіть перелік джерел, які відіграють помітну роль в історії конституціоналізму України.

2. Глава держави вніс зміни до Основного закону держави та видав про це відповідний указ. Чи перевищив він свої повноваження відповідно до процедури вирішення цього питання, що встановлена у конституційному проекті Михайла Драгоманова?

3. На підставі аналізу Конституції УНР 1918 р. складіть схему: «Система органів державної влади та управління».

4. На підставі порівняльного аналізу Конституції УРСР від 15 травня 1929 р. та Конституції УРСР від 30 січня 1937 р. визначте, які зміни були внесені до інституту виборчого права.

5. Проаналізуйте Концепцію Конституції України від 19 червня 1991 р. Чи реалізовані передбачені в ній принципи у чинній Конституції?

6. Проведіть порівняльний аналіз змісту проекту Конституції України від 11 березня 1996 р. і чинної Конституції. Складіть порівняльну таблицю «Система вищих органів держави».

7. Складіть порівняльну таблицю системи органів місцевого самоврядування за Конституційним Договором від 8 червня 1995 р. і діючою Конституцією України. Які принципові відмінності закріплення інституту місцевого самоврядування мають місце в цих документах?

8. Охарактеризуйте сучасний етап конституційної реформи.

Основні поняття

Звичайне право; Руська Правда; княжі угоди; віче; гетьман; рада; Кирило-Мефодіївське товариство; репрезентаційний уряд; Універсал; Генеральний Секретаріат; Центральна Рада; промульгація; конституції радянського періоду; Концепція нової Конституції України; Конституційний Договір.

Тема 4. Основи конституційного ладу України

1. Поняття конституційного ладу та його засад.

2. Основні характеристики України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

3. Характеристика основних принципів конституційного ладу України.

4. Форма державного правління, форма державного устрою та форма державного (політичного) режиму України.

5. Державні символи України.

Контрольні питання

1. Який зміст поняття «конституційний лад»? Дайте стислу характеристику його елементам.

2. Дайте поняття «державний лад». Охарактеризуйте співвідношення конституційного ладу і державного ладу.

3. Що розуміється під «державним суверенітетом України»? Чим він відрізняється від поняття «суверенітет нації»? Яке співвідношення народного та державного суверенітету?

4. Які існують форми народовладдя? Дайте їх характеристику. У чому полягають їх особливості?

5. Які риси характеризують Україну як демократичну та соціальну державу?

6. Який зміст принципу розподілу влади? Надайте характеристику кожній гілці влади.

7. Що означає принцип гуманізму? В яких конституційних положеннях він закріплюється?

8. У чому сутність принципу політичного, ідеологічного та економічного плюралізму?

9. Що є гарантіями конституційного ладу України відповідно до Конституції України?

10. Назвіть і коротко охарактеризуйте державні символи України, що встановлені Конституцією України.

11. Які ознаки України як унітарної держави Ви знаєте? Розкрийте їх зміст.

Практичні завдання

1. Розкрийте значення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України для становлення України як суверенної і незалежної держави.

2. Охарактеризуйте інститут правонаступництва України: поняття, зміст, нормативне закріплення.

3. Назвіть засоби захисту конституційного ладу і забезпечення його стабільності. Якими нормативними актами це регламентується?

4. Охарактеризуйте Україну, як демократичну, соціальну і правову державу.

5. На основі аналізу статей Конституції України назвіть і охарактеризуйте ознаки України, як правової держави. В яких статтях Конституції вони закріплені?

6. Чи погодитесь Ви із ствердженням деяких авторів про те, що Конституція України носить декларативний характер? Свою відповідь обґрунтуйте.

7. У ст. 3 Конституції проголошується, що людина, її життя та здоров`я, честь і гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Якими, на Ваш погляд, повинні бути дії держави щодо реалізації цього принципу?

8.На основі аналізу законодавства зробіть висновки щодо використання Державного Прапору України, Державного Гербу України або звучання Державного Гімну України у рекламі на телебаченні, радіомовленні України або інших країн світу.

9.На основі аналізу законодавства назвіть характеристики міста Київ як столиці України.

10.На підставі аналізу законодавства охарактеризуйте столичні функції міста Києва.

Основні поняття

Конституційний лад; принципи конституційного ладу; народний суверенітет; державний суверенітет; суверенітет нації; суверенна держава; незалежна держава; демократична держава; соціальна та правова держава; державна влада; народовладдя; форми народовладдя; принцип розподілу влади; загальнолюдські цінності; символи держави.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тема 1

1. Визначте, який із запропонованих варіантів є правильним: виражені у змісті конституційного права основні засади, відповідно до яких воно будується як система правових норм, а також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин-це:

А) інститути конституційного права;

Б) галузі конституційного права;

В) норми конституційного права;

Г) принципи конституційного права;

Д) суб’єкти конституційного права.

2. За призначенням у механізмі правового регулювання норми конституційного права поділяються на:

А) регулятивні;

Б) диспозитивні;

В) забороняючі;

Г) процесуальні;

Д) імперативні.

3.Визначте ознаки, що відповідають таким джерелам конституційного права:

1) міжнародні договори України;

2) Конституція України:

3) Декларація про державний суверенітет України;

4) конституційний закон.

А) регулює найважливіші суспільні відносини;

Б) є частиною національного законодавства України;

В) вносить зміни і доповнення до Конституції;

Г) є політико-правовим документом програмного характеру.

4. Визначте, який із запропонованих варіантів є правильним: суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв’язок між суб’єктами у формі взаємних прав і обов’язків, передбачених даною правовою нормою – це:

А) конституційно-правові норми;

Б) принципи конституційного права;

В) система конституційного права;

Г) механізм правового регулювання;

Д)конституційно-правові відносини.

5. Конституційно-правові норми за характером припису, що в них міститься, прийнято класифікувати на:

А) регулятивні;

Б) забороняючі;

В) імперативні;

Г) матеріальні;

Д) диспозитивні.

6. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Особливим видом конституційно-правових відносин є так званий правовий стан».

А) Так;

Б) Ні.

7. Додатковою підставою відокремлення конституційного права від інших галузей права є:

А) функції правового регулювання;

Б) механізм правового регулювання;

В) метод правового регулювання;

Г) джерела правового регулювання;

Д) предмет правового регулювання.

8. Елементами системи конституційного права України є:

А) предмет правового регулювання;

Б) загальні принципи;

В) метод правового регулювання;

Г) Конституція;

Д) суб’єкти конституційного права.

9. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «об’єктом конституційної відповідальності може бути суверенітет держави».

А) Так;

Б) Ні.

10. Сукупність прийомів і способів, за допомогою яких норми конституційного права впливають на суспільні відносини та їх учасників – це:

А) предмет конституційного права;

Б) конституційно-правові інститути;

В) метод конституційно-правового регулювання;

Г) функції конституційного права;

Д) принципи конституційного права.

11. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Особливістю конституційно-правової відповідальності є її політичний характер».

А) Так;

Б) Ні.

12. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Конституційно-правові норми, що НЕ надають суб’єктам конституційно-правових відносин свободи вибору своєї поведінки називаються імперативними нормами».

А) Так;

Б) Ні.

13.Визначте, який із запропонованих варіантів є правильним: певна система норм конституційного права, які регулюють однорідні і взаємопов’язані суспільні відносини і створюють відносно самостійну групу – це:

А) предмет конституційного права;

Б) конституційно-правові інститути;

В) метод конституційно-правового регулювання;

Г) функції конституційного права;

Д) принципи конституційного права.

14. Вкажіть слово, що пропущене в наведеному конституційному положенні: «Закон набирає чинності через __________ з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування».

А) 15 днів;

Б) 10 днів;

В) 30 днів;

Г) 7 днів;

Д) 14 днів.

15.Визначте, який із запропонованих варіантів є правильним: загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені або санкціоновані державою з метою охорони і регулювання певних суспільних відносин, які здійснюються через конкретні права і обов’язки і забезпечуються примусовою силою держави – це:

А) конституційно-правові норми;

Б) принципи конституційного права;

В) система конституційного права;

Г) механізм правового регулювання;

Д) конституційно-правові відносини.

16. Конституційно-правові норми, за ступенем визначеності припису, що в них міститься, прийнято класифікувати на:

А) регулятивні;

Б) охоронні;

В) забороняючі;

Г) диспозитивні;

Д) процесуальні.

17. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Особливістю конституційної відповідальності є те, що вона буває двох видів: ретроспективною та негативною».

А) Так;

Б) Ні.

18. Конституційно – правові норми за їхньою структурою частіше представлені:

А) гіпотезою, диспозицією і санкцією;

Б) однією тільки санкцією;

В) однією тільки диспозицією;

Г) гіпотезою і санкцією;

Д) однією тільки гіпотезою.

19. Офіційно визнаними джерелами конституційного права України є:

А) нормативно-правові акти;

Б) думки видатних учених-юристів;

В) правові звичаї;

Г) рішення судів загальної юрисдикції;

Д) постанови Пленуму Верховного Суду України.

20.Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Конституційна відповідальність виконує стимулюючу функцію, оскільки сприяє запобіганню можливим у майбутньому конституційним деліктам»:

А) Так;

Б) Ні.

Тема 2

1. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділів I, III і ХIII, може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України:

А) не менш як 1/3 від її конституційного складу;

Б) більшістю від її конституційного складу;

В) не менш як 2/3 від її конституційного складу;

Г) більшістю від її фактичного складу;

Д) не менш як 2/3 від її фактичного складу.

2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному визначенні: «Реальний порядок організації і здійснення державної влади, фактичні відносини між державою і суспільством – це ______________ конституція».

А) фактична;

Б) реальна;

В) юридична;

Г) фіктивна;

Д) правова.

3. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Конституція України містить 10 розділів і 161 статтю».

А) Так;

Б) Ні.

4. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному конституційному положенні: «Конституція України має вищу юридичну силу. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні __________» ?

А) не суперечити їй;

Б) відповідати їй;

В) не суперечити її основним положенням;

Г) забезпечувати її виконання;

Д) збігатися.

5. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Положення Конституції України, які містять норми, що визначають час набуття нею чинності та, зважаючи на істотне значення Конституції для Українського народу, проголошують день її прийняття святом – це «Перехідні положення».

А) Так;

Б) Ні.

6. Визначте, яка ознака не відноситься до юридичних властивостей конституції:

А) верховенство в системі законодавства;

Б) пряма дія на всій території держави;

В) база для поточного законодавства;

Г) загальний порядок внесення змін;

Д) особливий правовий захист.

7. За порядком прийняття конституції бувають:

А) монархічні;

Б) унітарні;

В) договірні;

Г) жорсткі;

Д) писані.

8. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному конституційному положенні: «Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може ___________ змінювати одні й ті самі положення Конституції України».

А) двічі;

Б) тричі;

В) взагалі;

Г) тричі протягом року;

Д) двічі протягом року.

9. Конституція України НЕ може бути змінена, якщо зміни передбачають:

А) прийняття нових державних символів;

Б) скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;

В) заміну столиці держави;

Г) зміну назви держави;

Д) зміну системи вищих органів держави.

10. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку:

А) Верховного Суду України;

Б) Конституційного Суду України;

В) Генерального прокурору України;

Г) спеціальної комісії;

Д) Рахункової палати.

11. Визначте правильний порядок дій щодо процедури внесення змін у розділи I, III і XIII Конституції України:

А) прийняття законопроекту не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

Б) затвердження законопроекту про внесення змін у розділи I, III і XIII Конституції України Всеукраїнським референдумом;

В) розгляд законопроекту про внесення змін у розділи I, III і XIII Конституції України Верховною Радою України;

Г) подання законопроекту про внесення змін у розділи I, III і XIII Конституції України до Верховної Ради України Президентом України або не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

Д) призначення Президентом України Всеукраїнського референдуму;

Є) внесення законопроекту до Конституційного Суду України для дачі висновку про його відповідність вимогам ст. 157 і 158 Конституції України.

_________

_________

_________

_________

_________

_________

12. Норми, що означають нормативне закріплення основних засад організації суспільного і державного ладу, організації і діяльності окремих державних органів, конституційних інститутів – це:

А) норми-правила;

Б) норми-цілі;

В) норми-принципи;

Г) норми-визначення;

Д) правові призумпції.

13. Внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Основного Закону, відноситься до повноважень:

А) Президента України;

Б) Верховної Ради України;

В) Кабінету Міністрів України;

Г) Конституційного Суду України;

Д) Верховного Суду України.

14. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають прийняття нових державних символів».

А) Так;

Б) Ні.

15. Характерні ознаки, що властиві виключно Конституції та відрізняють її від інших нормативно-правових актів – це:

А) принципи конституції;

Б) функції конституції;

В) ознаки конституції;

Г) юридичні властивості конституції;

Д) механізм конституції.

16. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Відповідно до чинної Конституції України законопроект про внесення змін до Конституціюї України може бути поданий до Верховної Ради України тільки народними депутатами України».

А) Так;

Б) Ні.

17. Визначте, яка із запропонованих відповідей на питання є правильною: «У перекладі з латинської слово «конституція» означає ________»:

А) встановлюю;

Б) обмежую;

В) стверджую;

Г) дозволяю;

Д) забороняю.

18. Норми Конституції України є нормами ____________ дії.

А) безпосередньої;

Б) прямої;

В) реальної;

Г) безумовної;

Д) непрямої.

19. Знайдіть вірну відповідь: Октройованими називаються конституції, які:

А) представляють собою сукупність різних законів;

Б) даровані главою держави – прийняті його владою без участі представницьких органів;

В) прийняті представницьким органом;

Г) схвалені на референдумі;

Д) представляють собою особливий законодавчий акт, який офіційно проголошений основним законом держави.

20. За порядком внесення змін сучасні конституції поділяються на:

А) гнучкі;

Б) демократичні;

В) харизматичні;

Г) монархічні;

Д) тимчасові.

Тема 3

1. Визначте правильний варіант відповіді: «Конституція Української РСР 1978 р. втратила силу _____________»:

А) 24 серпня 1991 р.;

Б) 28 червня 1996 р.;

В) 1 січня 1991 р.;

Г) 16 липня 1990 р.;

Д) 1 грудня 1991 р.

2. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Декларація про державний суверенітет України була прийнята 24 серпня 1991 р.»:

А) Так;

Б) Ні;

3. Визначить авторство вказаних нижче конституційних проектів:

1) «Начерк Конституції Республіки»;

2) «Основний Закон Самостійної України»;

3) «Конституційне питання і українство в Росії».

А) М. Грушевський;

Б) Г. Андрузський;

В) М. Міхновський.

4. Конституція П. Орліка передбачала:

створення слов’янської конфедерації;

васальну залежність від шведського короля;

створення децентралізованої федеративної держави;

виборність усіх громадських і військових посадових осіб;

союзницькі відносини з Кримським ханством.

5. Згідно з Конституцією УНР 1918 р. за формою правління УНР була:

А) парламентською республікою;

Б) парламентарною республікою;

В) парламентсько-президентською республікою;

Г) монархією;

Д) конституційною монархією.

6. Визначте правильний варіант відповіді: «Конституція Пилипа Орлика була прийнята у ______»:

А) 1658 р.;

Б) 1710 р.;

В) 1795 р.;

Г) 1805 р.;

Д) 1456 р.

7. Визначте правильний варіант відповіді: «Гадячський договір з Польщею 1658 року був підписаний гетьманом»:

А) І. Мазепою;

Б) П. Скоропадським;

В) Б. Хмельницьким;

Г) П. Орликом;

Д) І. Виговським.

8. У відповіді під якою буквою правильно зазначено пропущену дату: «Відповідно до Закону «Про правонаступництво України» державний кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та кордон між Українською РСР І Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдовою за станом на ______ є державним кордоном України»?

А) 16 липня 1990 р.;

Б) 24 серпня 1991 р.;

В) 1 грудня 1991 р.;

Г) 28 червня 1990 р.;

Д) 13 листопада 1989 р.

9. Підтвердіть чи спростуйте наступне твердження: «Акт проголошення незалежності України був прийнятий 16 липня 1990 р.»:

А) Так;

Б) Ні.

10. Конституційний проект Михайла Драгоманова 1884 року припускав:

А) створення слов’янської конфедерації;

Б) державотворення;

В) створення децентралізованої федеративної держави;

Г) не змінювати форму державного устрою;

Д) питання про державний устрій у проекті не розглядалося.

Тема 4

1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному положенні з Декларації про державний суверенітет України: «______________ має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України»:

А) Держава Україна;

Б) Верховна Рада України;

В) Президент України;

Г) Народ України;

Д) Громадяни України.

2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному положенні з Декларації про державний суверенітет України: «Українська РСР як _____________ національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення»:

А) унітарна;

Б) правова;

В) суверенна;

Г) цілісна;

Д) неподільна.

3. Визначте вірне співвідношення між поняттям та його змістом:

1) демократична держава;

2) соціальна держава;

3) правова держава.

А) Організація політичної влади, заснована на визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, верховенстві права, взаємній відповідальності людини і держави;

Б) Заснована на здійсненні реального народовладдя, повазі до прав і свобод людини і громадянина, на активній участі народу України у формуванні державного апарату та здійсненні контролю за його діяльністю через вибори і представницькі установи;

В) Головним завданням є досягнення такого суспільного прогресу, який базується на закріплених правом принципах соціальної рівності, загальної солідарності та взаємної відповідальності.

4. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному положенні з Декларації про державний суверенітет України: «Державний суверенітет України як ___________, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

А) загальність;

Б) самовизначеність;

В) верховенство;

Г) рівноправність;

Д) цілісність.

5. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному конституційному положенні: «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і _________________»:

А) неподільною;

Б) недоторканою;

В) суверенною;

Г) унітарною;

Д) авторитарною.

6. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному конституційному положенні: «Захист ______________ і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної і інформаційної безпеки є найважливішимми функціями держави, справою усьго Українського народу»:

А) правової системи;

Б) національного богатства;

В) громадянського суспільства;

Г) незалежності;

Д) суверенітета.

7. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається:

А) не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

Б) більшістю від фактичного складу Верховної Ради України;

В) не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України;

Г) більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;

Д) не менш як 2/3 від фактичного складу Верховної Ради України.

8. Головним елементом великого Державного Герба України є:

А) Знак Княжої Держави Ярослава Мудрого;

Б) герб Війська Запорізького;

В) Знамя Княжої Держави Володимира Великого;

Г) Знак Княжої Держави Володимира Великого;

Д) Знамя Княжої Держави Ярослава Мудрого.

9. Вкажіть слово (словосполучення), яке пропущене в наведеному конституційному положенні: «Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами __________________»:

А) законодавства України;

Б) міжнародного законодавства;

В) міжнародних відносин;

Г) міжнародного права;

Д) міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

10. Вкажіть слово, що пропущене в наведеному конституційному положенні: «Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладається на ___________»:

А) Службу безпеки України;

Б) Міністерство оборони України;

В) Президента України;

Г) Збройні Сили України;

Д) Кабінет Міністрів України.

11. Вкажіть слово (словосполучення), яке пропущене в наведеному конституційному положенні: «Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно ____________ і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами»:

А) Президенту України;

Б) народу України;

В) громадянам України;

Г) Верховній Раді України;

Д) Кабінету Міністрів України.

12. Визначте вірне співвідношення між поняттям та його змістом:

1) верховенство державної влади;

2) єдність державної влади;

3) незалежність державної влади;

А) полягає в тому, що вона визначає всі правові відносини у державі, встановлює загальний правопорядок, правоздатність, права та обов’язки державних органів, суспільних об’єднань, посадовців та громадян;

Б) виражається у наявності єдиного органу або системи органів, які складають у своїй сукупності вищу державну владу;

В) означає самостійність держави у відносинах з іншими державами.

13. Підтвердіть чи спростуйте наступне твердження: «Членами політичних партій не можуть бути військовослужбовці»:

А) Так;

Б) Ні.

14. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Відповідно до законодавства України членство в політичних партіях є фіксованим»:

А) Так;

Б) Ні.

15. Закон України «Про правонаступництво України» був прийнятий:

А) 1 грудня 1991 р.;

Б) 24 серпня 1991 р.;

В) 28 червня 1990 р.;

Г) 16 липня 1990 р.;

Д) 12 вересня 1991р.

16. Визначте вірне співвідношення між поняттям та його змістом:

1) політична багатоманітність;

2) економічна багатоманітність;

3) ідеологічна багатоманітність.

А) Реальне право різних суб’єктів безперешкодно формулювати, досліджувати, пропагувати та впроваджувати в практику суспільних відносин ідеї, теорії, погляди різних аспектів життя держави, суспільства;

Б) Можливість рівноправного існування різних форм власності та господарювання, їх однакова підтримка з боку держави;

В) Це реальна можливість створення і діяльності різних об’єднань громадян, основною метою яких є участь у розробці державної політики, формуванні та функціонуванні органів державної влади і місцевого самоврядування.

17. Вкажіть слово (словосполучення), яке пропущене в наведеному конституційному положенні: «Жодна ідеологія не може визнаватися державою як _____________»:

А) заборонена;

Б) обов’язкова;

В) загальновизнана;

Г) пануюча;

Д) ідеальна.

18. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово, що пропущене у наведеному конституційному положенні: «Україна дбає про задоволення _________ і мовних потреб українців, які проживають за межами держави»:

А) особистих;

Б) соціально-культурних;

В) політико-правових;

Г) цивільних;

Д) національно-культурних.

19. Вкажіть слово (словосполучення), яке пропущене в наведеному конституційному положенні: «Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після ______________»:

А) ратифікації міжнародного договора;

Б) прийняття відповідного закону;

В) прийняття рішення не менш, як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

Г) прийняття рішення більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;

Д) внесення відповідних змін до Конституції України.

20. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких всі можуть робити тільки те, що передбачено законодавством»:

А) Так;

Б) Ні.Конспекты

Комментарии закрыты.