СДН тема 1

17 Февраль 2014ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих масових видів медичної допомоги. У структурі загальної захворюваності-населення нашої країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. При цьому в 99 % випадків хворі обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних установах. У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько 1% хворих), провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і травми щелепно-лицьової області.Амбулаторна стоматологічна допомога міському населенню виявляється в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах і в стоматологічних кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних установ. До них відносяться:1) стоматологічні поліклініки (для дорослих і дитячі);2) стоматологічні відділення (кабінети) у територіальних поліклініках, при медико-санітарних частинах і в здравпунктах підприємств;3) стоматологічні кабінети в лікарнях, жіночих консультаціях, диспансерах, у школах і дошкільних установах, у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.При організації роботи стоматологічних установ у містах необхідно сполучити відомі принципи централізації і децентралізації в наданні стоматологічної допомоги населенню. При централізованій формі прийом населення проводиться безпосередньо в стоматологічній чи поліклініці в стоматологічному відділенні (кабінеті) територіальної поліклініки.Децентралізована форма обслуговування передбачає створення постійно діючих стоматологічних кабінетів на підприємствах, у вищих і середніх навчальних закладах, школах і т.д. Перевага цієї форми полягає в тім, що, по-перше, обслуговування населення відбувається на місці і постійно; по-друге, мається можливість повного медичного обслуговування працюючих чи учнів; по-третє, збільшується можливість більш тісного контакту лікаря з пацієнтом. У наданні стоматологічної допомоги дітям переважає децентралізована форма стоматологічної допомоги.Серед, усіх медичних установ, що роблять стоматологічну допомогу, стоматологічна поліклініка займає особливе місце.Стоматологічні поліклініки розрізняються:1. За рівнем обслуговування: республіканські, крайові, обласні, міські, районні.2. По підпорядкованості: територіальні, відомчі.3. По джерелу фінансування: бюджетні, госпрозрахункові.4. По категоріях: у залежності від потужності, що визначається числом відвідувань у зміну.Для кращої організації і планування стоматологічної допомоги на кожнім рівні керування охороною здоров’я з числа лікарів-стоматологів виділяється найбільш досвідчений лікар-стоматолог, що виконує функції головного фахівця зі стоматології.У структурі республіканських, обласних, міських стоматологічних поліклінік створюються організаційно-методичні кабінети, співробітники яких разом з головними фахівцями проводять організаційно-методичну роботу по стоматології, її планування, аналіз діяльності установ, розробляють заходу щодо підвищення якості стоматологічної допомоги населенню.

  СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІОрганізаційною особливістю забезпечення медичної допомоги сільських жителів є її етапність.На сільській лікарській ділянці, (1 етап) невідкладна зуболікарська допомога може бути зроблена на Фапі фельдшером, для чого він має необхідний набір зуболікарських інструментів. Сільські лікарські амбулаторії і сільські дільничні лікарні мають стоматологічні чи зуболікарські кабінети. У них виявляється невідкладна і планова лікувально-профілактична допомога при хворобах зубів і органів порожнини рота. У складних випадках, а також для протезування, хворі направляються в центральну районну лікарню (ЦРБ). У ЦРБ (II етап) хворої може одержати не тільки амбулаторну, але і стаціонарну стоматологічну допомогу.В обласний чи крайовій, республіканській лікарні (III етап) стоматологічна амбулаторна і стаціонарна допомога виявляється жителям області по усіх видах: терапевтична, хірургічна, ортопедична, ортодонтична (як дорослим, так і дітям).Одним з важливих розділів діяльності всіх стоматологічних установ сільської місцевості, як верб місті, є планова санація органів порожнини рота і зубів. Обов’язкової санації підлягають: діти дошкільного і шкільного віку, підлітки, вагітні жінки, провідні спеціалісти сільськогосподарського виробництва, колгоспники і робітники радгоспів і промислових підприємств) умови праці яких можуть сприяти розвитку стоматологічних захворювань. Огляди з цією метою частіше проводяться на місці, для чого при обласній чи лікарні ЦРБ організовуються пересувні стоматологічні кабінети.Для консультативної й організаційної методичної допомоги по стоматології в штатах поліклініки обласного, крайового, республіканського. підпорядкування встановлюється 0,2 посади лікаря-стоматолога на 100.000 населення.Треба мати на увазі, що більшість стоматологічних поліклінік знаходяться на бюджеті і допомога хворих у них виявляється безкоштовно, хромі зубного протезування — воно здійснюється за рахунок засобів хворих. Зубопротезна допомога за медичними показниками, пенсіонерам по старості, інвалідам Великої Вітчизняної війни й інвалідам праці I і II груп виявляється безкоштовно.У великих містах у даний час відкриваються госпрозрахункові стоматологічні поліклініки, у яких усі види медичної допомоги виявляються за рахунок засобів хворого.

Медична документація

Форма 043

 Медична карта стоматологічного хворого N ________________ рік 

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча – 1; жіноча – 2                             3. Дата народження                                     |__|__|__|__|__|__|                                                                                                                                                                                                                       (число, місяць, рік)4. Місце проживання хворого, телефон _________________________________________________________________________________________

5. Діагноз _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Скарги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Перенесені та супутні захворювання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Розвиток теперішнього захворювання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дані об’єктивного дослідження, зовнішній огляд, стан зубів: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата огляду

7

6

5 (V)

4 (IV)

3 (III)

2 (II)

1 (I)

1 (I)

2 (II)

3 (III)

4 (IV)

5 (V)

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

C – карієс, P – пульпіт, Pt – періодонтит, Lp – локалізований пародонтит, Gp – генералізований пародонтит, R – корінь, A – відсутній, Cd – коронка, PI – пломба, F – фасетка, ar – штучний зуб, r – реставрація, H – гемісекція, Am – ампутація, res – резекція, pin – штифт, i – імплантація, Rp – реплантація, Dc – зубний камінь.

10. Прикус ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Стан гігієни порожнини рота, стан слизової оболонки порожнини рота, ясен, альвеолярних відростків та піднебіння. Індекси: ГІ та РМА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Дані рентгенівських обстежень, лабораторних досліджень _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Колір за шкалою“Віта”______________________________________________________________________________________________________________________

14. Дата навчання навичкам гігієни порожнини рота ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Дата контролю гігієни порожнини рота ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. ЩОДЕННИК ЛІКАРЯ

Дата

Анамнез, статус, діагноз, лікування та рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар _________________________________________ Завідувач відділення

Дата заповнення “___” ____________ 20__ р.

 

Форма 039

   

ЩОДЕННИКобліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

 

 

 

 

“___” ____________ 20__ року                                                                                                                                  _________________________________                                                                                                                                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Да-та

Фак-тич-но від-пра-цьо-вано го-дин

Кіль-кі-сть відві-ду-вань – всьо-го

У тому числі первинних

От-ри-ма-ли не-від-клад-ну до-по-мо-гу

Запломбовано зубів

Зроблено пломб з:

Гін-гівіт та зах-во-рю-ван-ня па-ро-дон-ту

Проведено курс лікування захворювань

всьо-го, у то-му чис-лі сіль-ських жите-лів

з них ді-тей (до 17 ро-ків включ-но)

всьо-го

карієс

Ускладнений карієс

це-мен-тів

амаль-гам

хі-міч-них ком-по-зитів

світ-ло-по-лі-ме-рів

пародонту

сли-зо-вої обо-лон-ки по-рож-ни-ни ро-та – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

пос-тій-ні зу-би – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

тим-ча-со-ві зу-би

постійні зуби

тимчасові зуби

у т. ч. вилікувано

кіль-кість хво-рих – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

пов-не знят-тя зуб-них нап-ла-сту-вань

ме-ди-ка-мен-то-зне ліку-ван-ня

хірур-гічне ліку-вання

тим-ча-сове ши-ну-ван-ня зу-бів

пуль-піт – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

пері-одон-тит – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

пуль-піт

пе-ріо-дон-тит

 P-ві-та-льно хі-рур-гіч-но за 1 від-ві-ду-ван-ня -всьо- го

у тому числі у дітей до 17 років включ-но

Pt за 1 від-ві-ду-ван-ня – всьо-го

у то-му чис-лі у ді-тей до 17 ро-ків включ-но

де-пуль-по-ва-но зубів без ура-жен-ня карі-єсом

кю-ре-таж

клап-те-ва та інші опе-ра-ції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видалено зубів

Зроблено операцій

Всьо-го сано-вано в поряд-ку пла-но-вої робо-ти та за звер-не-ння-ми

Планова санація

Профілактичні заходи

Відпра-цьовано умов-них оди-ниць праце-ємкості (УОП)

всього

постійних у дорослих з приводу

у дітей до 17 років включно

всьо-го

гос-трі запа-льні про-це-си

пухли-ни та пух-лино-по-діб-ні утво-рен-ня

зубні імп-лан-тати

інші

у дорослих

у дітей до 17 років включно

гігієніч-не навчан-ня та вихо-вання, інди-віду-альний вибір засо-бів профі-лактики

навчан-ня дог-ляду за порож-ниною рота, кон-троль та корек-ція нави-чок

профе-сійна гігі-єна

ремі-нера-лізу-юча тера-пія

гер-мети-зація фі-сур

уск-лад-не-ного карі-єсу

паро-дон-титу

постійних

тимчасових

ін-декс карі-єсу пос-тій-них зубів КПВ

огля-нуто в по-ряд-ку пла-но-вої сана-ції

пот-ребу-вало сана-ції з тих, що огля-нуті

сано-вано – всього

ін-декс карі-єсу тим-часо-вих зубів КП

ін-декс карі-єсу пос-тій-них зубів КПВ

огля-нуто в поряд-ку плано-вої сана-ції

потре-бувало сана-ції з тих, що огля-нуті

сано-вано – всього

з при-воду уск-лад-не-ного карі-єсу

з орто-дон-ти-чною ме-тою

з приво-ду уск-лад-не-ного карі-єсу

у зв’язку з фізіо-логі-чною змі-ною

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________________                                                                 Лікар ______________________________                         (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата “___” _____________ 20__ р.Конспекты

Комментарии закрыты.