сем Тема 2

17 Февраль 2014МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра господарсько-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н., доцент

_______________ Л.Л.Нескороджена

27 серпня 2013 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

з дисципліни «Господарське право»

Тема 2. Порядок створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання.

З навчальної дисципліни: “Господарське право”.

Категорія слухачів: студенти (курсанти, слухачі) навчально-наукових інститутів та факультетів НАВС за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвиваюча мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: використання навчально-методичного комплексу з господарського права; Гелич Ю.О., Нескороджена Л.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право» .- К.: НАВС, 2011.- 64 с.; елементів мультимедійного супроводження, зображення схем на дошці.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Конституційне право, Адміністративне право, Цивільне право.

Забезпечувані дисципліни: Господарський процес, Екологічне право, Аграрне право, Конкурентне право, Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Основи фінансів та бухгалтерського обліку, Податкове право, Біржове право.

Навчальні питання:

Поняття і ознаки суб’єкта господарювання.

Критерії класифікації і види суб’єктів господарювання.

Порядок та етапи створення суб’єкта господарювання.

Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації.

Підстави та порядок припинення господарської діяльності.

Ліквідація та реорганізація суб’єктів господарювання.

Поняття банкрутства.

Література до теми:

Нормативно-правові акти

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року//Відомості Верховної Ради України .- 2012.- № 3.- ст.23.

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 року.

Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 року.

Закон України “Про фермерське господарство” від 22 червня 1993 року.

Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.97р.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року.

Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року

Закон України “ Про господарські товариства” від 19.09. 91р.

Закон України “Про акціонерні товариства» від 2008 року.

Закон України “Про банки і банківську діяльність ” від 7 грудня 2000р.

Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29 листопада 2001 року.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” від 14 травня 1992 року ( в редакції Закону України від 18. 01. 2013 р.).

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ” від 15 травня 2003 року.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

Основна література:

Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. – К., 2000. –544с.

Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2009. – 766 с.

Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін..; За ред.. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – X.: Право, 2005 – 384 с.

Жук Л.А. Господарське право України: підруч./ Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М.Неживець.- К.: Кондор, 2011. – 434 с.

Несинова С. В., Воронко В. С., Чебыкина Т. С. Хозяйственное право Украины. Учеб. пособие. / Под общ. ред. С. В. Несиновои. - К.: Центр учебной литературы, 2012. - 564 с.

Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 480с.

Методичні поради з викладання теми:

Засвоєння даної теми передбачає ґрунтовне знання Цивільного кодексу України, а саме статей 80-162 ЦК України. Крім того, опрацювати закони, які регулюють діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання ( наприклад, Закони «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства» тощо).

Необхідно дослідити, які документи подаються для реєстрації фізичної особи – підприємця та юридичної особи. Вияснити з якого моменту зазначені особи набувають господарської компетенції.

Необхідно дослідити порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання та звернути увагу, що припинити свою діяльність суб’єкт господарювання може добровільно та письмово. Розглядаючи питання про банкрутство необхідно звернути увагу на такі категорії: підстави для банкрутства, кредитори та їх поняття, санація, ліквідація, розпорядження майном та інші.

Завдання для самостійного вивчення:

Дайте визначення поняття «казенне підприємство».

Дайте визначення поняття «суб’єкт господарювання».

З яких джерел формується майно підприємств?

З якого моменту суб’єкт господарювання вважається таким, що припинив господарську діяльність?

Назвіть критерії класифікації суб’єкта господарювання.

Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють діяльність кооперативів?

Назвіть організаційно-правові форми підприємств.

Назвіть установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств.

Розкрийте поняття господарських товариств: види, порядок утворення і припинення діяльності.

Чи може суб’єкт господарювання відновити свою діяльність після визнання його банкрутом?

Чим відрізняється акціонерне товариство від інших видів господарських товариств?

Чим відрізняється повне товариство від командитного товариства?

Чим підприємство з іноземними інвестиціями відрізняється від іноземних підприємств?

Чим поняття «мале підприємство» відрізняється від поняття «малого підприємництва»?

Що таке акціонерне товариство?

Що таке банкрутство?

Що таке підприємство з іноземними інвестиціями?

Що таке ТОВ і ТДВ? Чим вони відрізняються один від одного?

Який порядок визнання фізичної особи – підприємця банкрутом?

Який порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця?

Який порядок державної реєстрації юридичної особи?

Які є види кооперативів?

Які є види санації?

Які органи управління можуть бути створені в акціонерному товаристві?

Які підстави для припинення господарської діяльності суб’єктів господарювання?

Теми рефератів, доповідей

Проблеми державної реєстрації юридичних осіб.

Порядок створення державних підприємств.

Співвідношення норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України щодо організаційно-правових форм суб’єктів господарювання.

Порядок проведення санації підприємств.

Припинення діяльності акціонерних товариств.

Припинення діяльності фермерських господарств.

Припинення діяльності банків.

Припинення діяльності господарської діяльності фізичної особи – підприємця.

Реорганізація ТОВ в АТ.Конспекты

Комментарии закрыты.