Семінар на тему Оплата праці

17 Февраль 2014Семінар на тему Оплата праці

Питання для обговорення

Поняття і структура заробітної плати

Державне та договірне регулювання оплати праці

Правова основа та порядок обчислення середньої заробітної плати

Організація виплати заробітної плати

Нормування праці

Тарифна система в оплаті праці

Системи оплати праці

Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи

Питання для самоконтролю

Розкрийте поняття юридичного та економічного змісту заробітної плати. Який зараз розмір мінімальної зарплати в Україні?

Що таке норма праці, назвіть її види. Поясніть на прикладах.

Назвіть форми оплати праці та поясніть їх застосування на прикладах.

Назвіть системи оплати праці? Наведіть приклади.

Які є види відрядної системи оплати праці?

Якими критеріями користуються при встановленні надбавок до заробітної плати?

Як здійснюється розподіл заробітку між членами бригади (при бригадному підряді)?

Назвіть види та розкрийте сутність методів регулювання оплати праці

Який існує порядок оплати праці при сумісництві та суміщенні професій і тимчасовому заміщенні?

Який існує порядок оплати надурочної роботи?

Який існує порядок оплати роботи у святкові на неробочі дні?

Який існує законодавчо встановлений порядок виплати зарплати?

В яких випадках нараховується середньомісячна заробітна плата?

Які виплати не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати?

Назвіть обмеження щодо відрахувань із заробітної плати.

Словник

Заробітна плата

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Заохочувальні виплати

Номінальна (юридична) заробітна плата

Реальна (фактична) заробітна плата

Мінімальна заробітна плата

Нормативи по праці

Норма виробітку

Норма часу

Норма обслуговування

Тарифна система

Тарифна сітка

Тарифна ставка

Система оплати праці

Нормативні акти і література

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року: Станом на 1 січня 2012 року. – 64 с.

Кодекс законів про працю: Прийнятий Верховною Радою України 10 грудня 1971 року: Станом на 08.09.2011 року // www.rada.gov.ua – № 322-VIII

Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 14-те вид., допов. та переробл. – К., Алерта; ЦУЛ, 2011. – 672с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. – 564 с.

Трудове право України: підручник //Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.

Павлик П.М. Трудове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2009. – 466 с.

Додаткові нормативні акти і література

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — С. 468—571.

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року // ВВР України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

Про порядок введення в дію Закону України «Про оплату праці»: Постанова Верховної Ради України від 20 квітня 1995 року // ВВР України. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України від 28 грудня 2007 року № 107 // ВВР України. — 2008. — № 5—6, 7-8. – Ст. 78.

Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 7.

Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим професіям: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 700 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 28.

Порядок обчислення середньої заробітної плати: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 // Зібрання постанов України. — 1995. — № 4. — Ст. 111.

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими обєднаннями організацій роботодавців і підприємців та все українськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004—2005 роки від 19 травня 2004 року // Урядовий кур’єр. — 2004. — № 92, № 125.

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002—2003 роки від 16 січня 2002 року // Урядовий кур’єр. — 2002. — 22 березня.

Гудков А., Семикина М. Мотивация труда в современных условиях // Человек и труд. — 1995. — № 5. — С. 26— 29.

Дубовой П. Как разрабатывать тарифную сетку хозрасчетного предприятия //Человек и труд. — 1993. — № 1,— С. 90—95.

Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 1. — С. 16—21.

Солдатенко М, Колот А. Політика заробітної плати: потреби часу // Урядовий кур’єр. — 1998. — 12 листопада.

Тимофеев В. Социально-экономические условия и принципы государственного реформирования организации заработной платы // Человек и труд. — 1995. — № 2. — С. 81— 83.

Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правового регулювання оплати праці //Право України. – 1997. – № 12. – С. 66-70.Конспекты

Комментарии закрыты.