тема 5_СРСП_классиф және кодтау

17 Февраль 20145 тақырып: Электрондық кестенің көмегімен денсаулық сақтау жүйесіндегі классификациялау мен кодтау

Оқытудың мақсаты: Денсаулық сақтау жүйесіндегі кодтау және классификациялау, медициналық жүйелер, жүйелердің жұмыс істеу принципі, денсаулық сақтаудың қаңқасын анықтау түсініктерін ашу, классикация остерін түсінуді, кодтау және оның түрлерін ажырата білуді үйрету.

Қалыптастыратын құзыреттілік түрлері: студенттің өзіндік жұмысы

Тапсырмалар:

Интернеттен “Денсаулық сақтау жүйесіндегі кодтау және классификациялау” атты тақырыпта ақпаратты жүктеп алыңыз. Онда келесі тақырыптарда ақпараттар болу қажет: классификацияға анықтама, классификацияның мақсаты, дифференцияция критерилері, классификация остері, МКБ-10 класы, кодтау, UMLS медициналық тіліндегі унификацияланған жүйе, Халықаралық унификацияланған жүйелер.

«icd-10» атты Excel файлын пайдаланып, жеке тапсырмалардағы ауру аты мен ауру коды бағандарын толтырыңыз

Электронды вариантты сыртқы дискіде сақтаңыз.

Вариант№1

Классификаторды пайдалана отырып төменде келтірілген диагноздарды кодтаңыз

Классификаторды пайдала отырып диагнозды код бойынша анықтаңыз

КОД

Диагноз

КОД

Диагноз

Аневризма грудной части аорты разорванная

G00.9

Расслоение аорты (любой части)

G04.8

Аневризма почечной артерии

G08

Эмболия и тромбоз брюшной аорты

G06.1

Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бюргера]

G00.0

Болезнь капилляров неуточненная

G03

Некроз артерии

G05.2

Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий

G06.1

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия

G03.2

Вариант№2

Классификаторды пайдалана отырып төменде келтірілген диагноздарды кодтаңыз

Классификаторды пайдала отырып диагнозды код бойынша анықтаңыз

КОД

Диагноз

КОД

Диагноз

Сидеропеническая дисфагия

S57.0

Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием

S59.9

Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови

S56.1

Железодефицитная анемия

S52.0

дефицит молибдена

S51

Анемия, обусловленная цингой

S55.2

Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора

S54.8

Фолиеводефицитная анемия медикаментозная

S57.9

Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках

S53.3

Вариант№3

Классификаторды пайдалана отырып төменде келтірілген диагноздарды кодтаңыз

Классификаторды пайдала отырып диагнозды код бойынша анықтаңыз

КОД

Диагноз

КОД

Диагноз

Травматическая ампутация большого пальца кисти

M66.0

Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

M67.9

Перелом ладьевидной кости кисти

M65.0

Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти

M67.2

Поверхностная травма запястья и кисти

M66

Множественные травмы запястья и кисти

M65.3

Травма нерва большого пальца

M67.0

Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья

M68.0

Травма глубокой ладонной дуги

M65.2

Вариант№4

Классификаторды пайдалана отырып төменде келтірілген диагноздарды кодтаңыз

Классификаторды пайдала отырып диагнозды код бойынша анықтаңыз

КОД

Диагноз

КОД

Диагноз

Кожный мукормикоз

E61.5

Острый легочный кокцидиоидомикоз

E44.0

Гистоплазмоз неуточненный

E46

Кандидозная септицемия

E50.5

Риноспоридиоз

E61.2

Легочный кокцидиоидомикоз неуточненный

E55.0

Кандидоз

E56.1

Гистоплазмоз неуточненный

E61.6

Аспергиллез неуточненный

E64

Вариант№5

Классификаторды пайдалана отырып төменде келтірілген диагноздарды кодтаңыз

Классификаторды пайдала отырып диагнозды код бойынша анықтаңыз

КОД

Диагноз

КОД

Диагноз

Постэнцефалитный синдром

G06.1

Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами

G00.0

Сосудистая деменция с острым началом

G02*

Делирий на фоне деменции

G09

Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция

G05.0*

Постконтузионный синдром

G03.9

Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом

Аурудың коды

Аурудың аты

Аурухана №1

Аурухана №2

Аурухана №3

Осы ауру түрі бойынша барлық ауруханадағы науқастар саны

Осы ауру түрі бой-а барлық ауруханадағы нау-р санының орта мәні

Осы ауру түрінен айығуға қажет төсек-күн саны

Аурухана №1

Аурухана №2

Аурухана №3

Науқастардың саны

Әр ауру түріне байланысты ауруханалардағы төлем құны

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кезкелген санмен толтырыңыз

Науқас саны =

№1 ауруханадағы науқас саны*2

Науқас саны =

№2 ауруханадағы науқас саны + нұсқа № 1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ең үлкен мән

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ең кіші мән

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 аурухана

2 аурухана

3 аурухана

1 төсек-күннің бағасы (тенгемен)

2500,05

1800,32

1070

Кестелік процессорда жоғарыдағы кестені құрыңыз.

«Аурухана №1», «Аурухана №2» және «Аурухана №3» бағандарын кестеде көрсетілгендей толтырыңыз.

«Осы ауру түрінен айығуға қажет төсек-күн саны» бағанын өз еріктеріңізбен толтырыңыз.

Сұр түспен боялған ұяшықтарды кестелік процессордың формулаларын пайдалана отырып сәйкес мәндермен толтыраңыз.

Ең үлкен мәндер толтырылған жолды қызыл түспен, ең кіші мәндерді жасыл түспен бояңыз.

«Осы ауру түрі бойынша барлық ауруханадағы науқастар санының орта мәні» бағаны және ауру түрлері бойынша жеке параққа “круговой” диаграммасын тұрғызыңыз.

«Осы ауру түрінен айығуға қажет төсек-күн саны» бағаны және ауру түрлері бойынша жеке парақта гистограмма тұрғызыңыз.

СӨЖ-дегі қалыптастырылатын құзыреттілікті бақылау әдістері:

Денсаулық сақтау жүйесіндегі кодтау және классификациялау, медициналық жүйелер, жүйелердің жұмыс істеу принципі, денсаулық сақтаудың қаңқасын анықтау түсініктерін ашу, классикация остерін түсінуді, кодтау және оның түрлерін ажырата білуді үйрету.

Жеке тапсырманы орындау қабілеттілігін қалыптастыру (студент оқытушыдан жеке тапсырмасын және «МКБ 10 от 15 10 2009» Excel файлын алып тапсырманы (1-10) орындау қажет).

ДК-де тапсырманы орындау дағдысын тексеру (студент оқытушыдан алған жеке тапсырмаларының (1-10) орындалған нәтижесін көрсету қажет).

Орындау критерилері: тапсырмаларды дайындап және қорғау.

Тапсыру мерзімі: студент жұмысты мезгілінде орындап жұмысты күнтізбелік кесте бойынша тапсыру керек

Бағалау критериі: студенттің жеке өзіндік жұмысы тапсырманы орындау көлеміне байланысты процентпен бағаланады

Әдебиет:

Негізгі:

DICOM – http://www.xray.hmc.psu.edu/dicom/dicom_home.html, http://www.xray.hmc.psu.edu/dicom/faq.html

E-Health Group, La Trobe University –

http://www-sph.health.latrobe.edu.au/telehealth/

HL7 – http://www.mcis.duke.edu/standarts/HL7/hl7.htm, http://www.hl7.org

Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. Элективный курс. – М.: БИНОМ, 2005. – 328 с.

Бокерия Л.А., Самородская И.В., Ступаков И.Н. Проблемы создания классификаторов и методик учета операций на сердце и сосудах // Вестник новых медицинских технологий, 2010. – Т. ХVII, № 4. – С.88-92.

Емелин И.В. Интеграция стандартов медицинской информатики // Кремлевская медицина. – 2000. – №4. – С.26-36.

Фридланд А.Я. Информатика: процессы, системы, ресурсы. – М.: БИНОМ, 2003. – 232 с.

Қосымша:

International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso.org/iso/home.html

International Electrotechnical Commission [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iec.ch/

European Committee for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

Open Systems Interconnection [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection

Health Level Seven International [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hl7.org

NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP)/ Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) 2003. – ISBN 87-89702-48-4

Бақылау сұрақтары:

1. Классификация дегеніміз не?

2. Кодтау дегеніміз не?

3. Сiзге қандай кодтар белгiлi?

4. UMLS дәрiгерлiк тiлiнiң жүйесiн жасаудағы мақсаты қандай?

5. ICD классификацияның құрамы қандай?

6. DSM кодтау жүйесi не үшін қолданылады?

7. SNOMED деген не?

8. Рида RCC клиникалық кодтар не үшін қолданылады?

9. Электрондық сырқатнамаға жазуларды енгізуде стандартталу қалай iске асады?

10.Дәрiгерлiк мәлiметтiң классификациясының жүйелерiнің қандай түрлері Қазақстанда қолданылады?

11. МКБ қазақша қалай аударылады?Конспекты

Комментарии закрыты.