Тема 9-10

17 Февраль 2014Одеський національний медичний університет

Кафедра загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки

Методична розробка

практичного заняття для студентів 3 курсу медичних факультетів

з теми:“ Імунотерапія.

Імунореабілітація. Вакцинація з метою імунореабілітації. ”

Затверджено

на методичній нараді кафедри

“19” червня 2013 р.

Протокол № 7

Зав. кафедрою__________ М.І. Голубятников

Одеса – 2013 р.

Методична розробка до практичного заняття на тему: Імунотерапія.

Імунореабілітація. Вакцинація з метою імуноребілітації.”

І.Актуальність теми.

Імунотропні дії чинників зовнішнього середовища, бактерій вірусів приводять до тимчасових імуномодуляцій у здорових людей і викликають стійкі імуномодуляції у хворих, що реалізовуються як иммунодефициты, алергія, аутоіммунні захворювання. У хворих з первинними і вторинними імунодефіцитами подібні воздейстия приводять до важких клінічних проявів і, навіть, смертельних результатів. Тому розробка методів корекції функцій иммуной системи з допомогою помощью імунотропних лікарських препаратів є основним напрямом клінічній імунології. Імунізація населення з метою створення імунітету проти інфекцій дозволила попередити їх розвиток у багатьох людей. У зв’язку з цим вивчення методів вакцинації і застосування антисироваток є важливим завданням клінічного імунолога. Разом з тим, широке застосування иммунотропных препаратів привело до появи побічних реакцій і ускладнень, при проведенні імунотерапії, що збільшило необхідність імунологічного обстеження і моніторингу контингенту того, що піддається вакцинації. У зв’язку з цим значно зросла роль лікаря-імунолога у визначенні видів вакцин і індивідуальних термінів проведення щеплень при відхиленнях у функціонуванні імунної системи. Погіршення екологічної обстановки в місцях мешкання міського і сільського населення зажадало розробки методів імунореабілітації населення.

II. Навчальна мета.

Студент повинен знати :

Поняття про імунотерапію, її завдання, види, клінічні критерії призначення.

Види специфічної і неспецифічної імунотерапії.

Класифікацію имунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Характеристика основних груп імуномодулюючих препаратів, їх дії і показань до призначення.

Механізм дії, показання і схеми застосування нормального імуноглобуліну людини.

Побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

Знайомство з поняттям і видами імунореабілітації.

Студент повинен вміти :

розподіляти дітей на групи здоров’я.

оцінювати стан імунної відповіді.

адекватно вибирати з основних видів імуномодуляторів.

своєчасно діагностувати побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

підібрати імунобіологічні препарати для певних вікових категорій дітей та дорослих;

III. Виховна мета.

На занятті необхідно:

Оволодіти вміннями встановлювати психологічний контакт з батьками дітей, які підлягають лікуванню.

Визначити відповідальність лікаря за правильне і своєчасне проведення імунокорекції та імунореабілітації.

Визначити відповідальність лікаря за правильну тактику в підготовці дітей з “груп ризику” до профілактичних щеплень.

з

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

1) Попередні’. мікробіологія

Фази імуногенезу та імунну відповідь організму.

Види імунітету та їх характеристику.

Способи отримання вакцин, імунних сироваток і гамаглобулінів. Види вакцин.

Правильно підібрати препарат для специфічної профілактики інфекційних захворювань.

Визначати придатність іму- нопрепарату до застосування.

2)Фармакологія

Класифікацію імунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Класифікацію інтерферонів. Показання до їх застосування.

1)Правильно підбирати препарат для проведення імунотерапії та імунореабілітації.

2) Наступні: Інфекційні хвороби

!

Інфекційні хвороби, які керуються імунопрепаратами.

Терміни та методи введення їх, можливі реакції та ускладнення.

Значення щеплень для попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб.

1. Провести термінову імунопрофілактику.

V. Зміст теми заняття.

Принципи імунотерапії, імунокоррекції і імуномодуляції

Специфічна імунотерапія

Неспецифічна імунотерапія

Іммунотропні лікарські засоби

Характеристика імуномодуляторів

Препарати, що отримуються з кліток і органів системи імунітету

Класифікація інтерферонів

Основні критерії призначення іммуномодулюючих препаратів

Іммунотропні лікарські засоби, дозволені до медичного застосування в Україні і Росії

Правила призначення імунотропних препаратів

Хвороби і ускладнення, обумовлені імунотерапією і імунопрофілактикою

Види імунореабілітації

VI. План і організаційна структура заняття.

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Мета в рівнях засвоє ння

Методи навчання та контролю

Матеріали та методичне забезпечення

Розподіл

часу

1

2

3

4

5

6

Підготовчий етап

1.

Організаційні заходи.

2 хв.

2.

Постановка навчальної мети та мотивація.

3 хв.

3.

І

Контроль вихідного рівня знань:

❖ види імунітету

а-II

тестовий контроль II рівня

тести II рівня

10 хв.

1

2

3

4

5

6

Види специфічної і неспецифічної імунотерапії.

Класифікацію имунотропних препаратів, механізм дії, побічні ефекти.

Характеристика основних груп імуномодулюючих препаратів, їх дії і показань до призначення.

Механізм дії, показання і схеми застосування нормального імуноглобуліну людини.

Побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь:

^ адекватно вибирати з основних видів імуномодуляторів.

своєчасно діагностувати побічні реакції і ускладнення при проведенні імунотерапії.

підібрати імунобіологічні препарати для певних вікових категорій дітей та дорослих;

а-III

Методи формування навичок – практичний тренінг.

Вміння – професійний тренінг у вирішенні задач з організації та проведення активної та пасивної імунопрофілактики

Професійний алгоритм

Інструктивно-

методичні

матеріали,

задачі III рівня,

біопрепарати.

45 хв.

Заключний етап

5.

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

а-III

Індивідуальний контроль практичних навичок

Опитування, перевірка протоколів заняття.

20 хв.

6.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

5 хв.

7.

Домашнє завдання.

Орієнтовна карта для самостійної роботи 3 літературою.

5 хв.

Всього:

90 хв.

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття

Тести .

11. Завданнями імунотерапії є

A) стимулювання пониженої иммунореактивности;

B) ослаблення підвищеної иммунореактивности;

C) заміщення бракуючих чинників иммунореактивности;

D) Жодна з вище перерахованих.

12. Клінічними критеріями призначення імуностимулюючої терапії є

A) хронічна гнійна інфекція;

B) низька ефективність лікування основного захворювання (запального процесу) загальноприйнятими засобами;

C) лікування високими дозами імунодепресантів

D) тривала глюкокортикостероидная, антибактеріальна, променева терапія.

E) Жоден з вище перерахованих.

13. Іммунотропниє препарати можна розділити по дії на імунну систему на

A) імуносупресори;

B) імуностимулятори;

C) імуномодулятори;

D) тимические;

E) Синтетичні;

F) Рослинні.

14. Які імуномодулятори відносяться до препаратів бактариального походження?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

15. Які імуномодулятори відносяться до синтетичних препаратів?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

16. Які імуномодулятори відносяться до препаратів інтерферону?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

17. Які імуномодулятори відносяться до препаратів интерфероногенам?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

18. Які імуномодулятори отримують з органів імунної системи?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

19. Які імуномодулятори є аналогами цитокинов?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

20. Які імуномодулятори відносяться до препаратів рослинного походження?

A) имунофан

B) циклоферон

C) бронхомунал

D) нуклеинат натрію

E) тималин

F) ронколейкин

G) виферон

H) иммунал

21. Проведення імунотерапії обгрунтоване в ситуаціях:

A) Особам, що мають клінічні ознаки порушення імунітету і зміни імунологічних показників.

B) Особам, що мають клінічні ознаки порушення імунної системи за відсутності змін імунологічних показників, що виявляються за допомогою звичайних лабораторних тестів.

C) Особам, що мають тільки зміни імунологічних показників без клінічних ознак недостатності імунної системи.

D) Особам, що не мають змін імунологічних показників і без клінічних ознак недостатності імунної системи.

22. Які імуномодулятори переважно призначати при поразці кліток моноцнтарно-макрофагальной системи

A) полиоксидоний

B) тималин

C) миелопид

D) імуноглобулін людський нормальний

23. Які імуномодулятори переважно призначати при дефектах клітинної ланки імунітету

A) полиоксидоний

B) тималин

C) миелопид

D) імуноглобулін людський нормальний

24. Які імуномодулятори переважно призначати при порушенні синтезу антитіл В-лімфоцитами

A) полиоксидоний

B) тималин

C) миелопид

D) імуноглобулін людський нормальний

25. Які імуномодулятори переважно призначати при порушенні гуморального імунітету (агамаглобулінемії)

A) полиоксидоний

B) тималин

C) миелопид

D) імуноглобулін людський нормальний

Матеріали методичного забезпечення основного етапу.

1) Інструктивно-методичні матеріали:

а)Постанова Кабінету Міністрів України № 288 від 21.03.93 р. Про затвердження Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 рр.

б)Приказ М3 СССР N 654 от 13.12.89 г. Об усовершенствовании системы отчета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний.

в)Наказ МОЗ України № 48 від 03.02.2006 р. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні.

д)Наказ МОЗ України № 207 від 17.04. 2008 р. Про затвердження змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006р. №48.

2}Табличне забезпечення:

Види імунітету

Види щеплень

Організація щеплень

Календар профілактичних щеплень

Строки розвитку поствакцинальних реакцій та ускладнень

Критерії оцінки імунітету проти деяких інфекційних захворювань

7.3. Матеріали контролю забезпечення основного етапу.

VIII. Література.

1. Навчальна література.

а’.) Основна:

Інформаційний матеріал.

Матеріал лекцій.

Беляков В.Д., Яфаєв Р.Х. Эпидемиология: Учебник.- М.:Медицина, 1989,- 416 с.

Епідеміологія/ За ред. К.М.Синяка, В.М.Гиріна. – K.: Здоров’я., 1998.- 480 с.

Шляхов Э.Н.Практическая эпидемиология,- Кишинев: Штиинца, 1991.- 567 с.

6} Додаткова:

1. Касьяненко А.М., Синяк K.M., Павлов A.B. Справочник по эпидемиологии.- К: Здоров’я, 1989.- 300 с.

Принципи імунотерапії, иммунокоррекции і імуномодуляції

Порушення імунних механізмів грають вирішальну роль в патогенезі первинних і вторинних иммунодефицитов, атопічних захворювань, хвороб, пов’язаних з утворенням імунних комплексів, аутоимммунных захворювань, лимфопролиферативных процесов. Сушествуют способи виборчої дії на клітки імунної системи, придушення і стимуляції імунних реакцій, які можна використовувати для імунотерапії, иммунокоррекции і імуномодуляції.

Імунотерапія — лікувальна дія на імунну систему з метою припинення патологічного процесу.

Імунокоррекція — способи терапії, припиняючі або виправляючі дефекти в імунній системі, тобто корекція дефектних ланок иммуниета.

•Імуномодуляціяце тимчасове підвищення або зниження тих або інших показників імунітету. Імунотерапія може бути місцевою і загальною, комбінованою і монотерапією.

Завдання імунотерапії: стимулювання пониженої иммунореактивности; ослаблення підвищеної иммунореактивности (при алергії, аутоіммунних захворюваннях); заміщення бракуючих чинників иммунореактивности.

У зв’язку з особливостями імунотерапії різних захворювань необхідно виділити наступні її групи:

Імунотерапія захворювань з підвищеною иммунореактивностью.

Іммунокоррекция первинних і вторинних иммунодефицитов.

Імунотерапія пухлин і лимфопролиферативных захворювань.

Імунотерапія посттрансплантационых реакцій.

Іммунокоррекция порушень репродукції.

По характеру дії на імунітет розрізняють наступні види ІТ:

- стимулююча - використовується для активації реакцій імунітету в здоровому організмі для попередження інфекційних захворювань і при иммунодефицитах.

- що пригнічує - застосовується для пригноблення імунних реакцій при алергії і аутоаллергических (аутоіммунних) захворюваннях.

- специфічна - використовуються препарати антигенів або антитіл специфічні по відношенню до збудника або антигена.

- неспецифічна включають дії на систему імунітету хімічних речовин, фізичних чинників і антигенів, неспецифічних по відношенню до виниклого патологічного процесу.

• При загальній терапії препарат, що вводиться в організм, рівномірно діє на всю лімфоїдну тканину.

Місцева терапія (регіонарна) — електрофорез, інгаляції, промивання — впливає саме на осередок ураження. Це дозволяє понизити загальні побічні ефекти і досягти найбільшого впливу на місцеві чинники імунітету, які нерідко грають провідну роль в патологічному процесі.

Комбінована терапія — застосування декількох препаратів, що діють на різні ланки імунітету і поєднання різних способів загальної і місцевої дії.

Успішна імунотерапія неможлива без застосування імунодіагностики. То або інший терапевтичний засіб призначають тільки після вивчення характеру порушень иммунореактивности. Для імуностимуляції або иммуносупрессиии необхідно заздалегідь випробувати засоби, що призначаються, шляхом шкірних проб або в тестах in vitro на ефективність для даного хворого. Це дозволяє прогнозувати ефективність препарату і уникнути ускладнень. Імунодіагностика також дозволяє коригувати лікування, якщо воно недостатньо ефективно.

Клінічні критерії призначення імуностимулюючої терапії: хронічна гнійна інфекція, низька ефективність лікування основного захворювання (запального процесу) загальноприйнятими засобами; лікування високими дозами імунодепресантів, тривала глюкокортикостероидная, антибактеріальна, променева терапія.

Імунологічні критерії призначення імуностимулюючої терапії (за наявності клінічних ознак імунодефіциту): зниження кількості і порушення функціональної активності лімфоцитів, зниження рівня сироваткових імуноглобулінів, комплементу, активності фагоцитозу (незавершений фагоцитоз) не менше чим на 30—50%.

Клінічними критеріями призначення иммуносупрессирующей терапії: важкі форми алергії з ураженням нирок, трансплантація органів і тканин, системні захворювання сполучної тканини.

Імунологічні критерії призначення иммуносупрессирующей терапії: поява високих титрів аутоантитіл в крові.

При призначенні імунотерапії слід її обгрунтувати і скласти план лікування.

Специфічна імунотерапія

Специфічна активна стимулююча імунотерапія – пов’язана з імунопрофілактикою інфекційних захворювань. Для неї застосовують вакцини, анатоксини, антигени. Прикладом може служити застосування стафілококового анатоксина і вакцини для лікування і профілактики стафілококових інфекцій. Стафілококову вакцину (анатоксин) застосовують для збільшення рівня антистафілококових антитіл. Вона активує фагоцитоз, стимулює антителообразование. Показання до застосування — хронічна рецидивуюча стафілококова інфекція. Протипоказання — важкі алергічні захворювання, первинні иммунодефициты. Ефективність застосування стафілококового анатоксина і вакцини контролюється початковим і подальшим визначенням титру антитіл.

Специфічна активна переважна імунотерапія заснована на індукції толерантності до антигена, десенсибілізації або гіпосенсибілізації. Цей варіант найчастіше використовується при полінозах. Суть його полягає у введенні в організм хворого в період ремісії зростаючих доз алергену, починаючи з мінімальної кількості, що не викликає алергічної реакції. Алерген вводиться внутрикожно, интраназально або перорально. Відбувається утворення IgG4, що запобігає при повторному введенні (попаданні) алергену пов’язанню його з lgE і дегрануляцією огрядних кліток (анафілаксію). При інфекційно-алергічних процесах гіпосенсибілізацію проводять алергенами мікроорганізмів, роль яких в запаленні доведена. Для цього використовують аутовакцины, гомовакцины або різні препарати мікроорганізмів. Основним механізмом дії специфічної гипосенсибилизирующей терапії є вироблення у хворих «блокуючих» антитіл класу IGG, стимуляція Т-супресорів, активність яких при алергії понижена. Показанія— аллергоанамнез. Протипоказання — супутні важкі захворювання (туберкульоз, ревматизм, онкологія, психічні, вагітність і ін.).

Специфічна адаптивна імунотерапія. При ній иммунекомпетентные клітки отримують готову антигенспецифическую информацию— чинник перенесення (ФП) і імунну І-РНК. ФП — екстракт лейкоцитів сенсибілізованого донора, здатний переносити гіперчутливість сповільненого типу несенсибілізованим рецепиентам. Стимулює иммунореактивность, підсилює антителозависимую цитотоксичность, збільшує число Т-лімфоцитів. І-РНК — виділена з лімфоїдних тканин імунізованих тварин. Здатна індукувати імунну відповідь у інтактних тварин. Функціонує як Т-хелперний чинник, стимулюючий клітинний, трансплантаційний і протипухлинний імунітет.

Специфічна пасивна замісна імунотерапія. Під такою терапією мають на увазі введення готових специфічних захисних чинників системи імунітету. Це специфічні антитіла у вигляді імунних сироваток або очищені препарати імуноглобулінів. Особливо ефективна при інфекційних захворюваннях (правець, газова гангрена, дифтерія, ботулізм і ін.), при укусах змій, гнійно-септичних інфекціях.

Специфічна пасивна переважна імунотерапія. Відрізняється від замісної тим, що імунні чинники (антитіла) вводяться в організм з метою пригноблення иммуннологических реакцій. Приклад — профілактика резус-конфликта при вагітності, яка полягає у введенні первородящим Rh(—) жінкам в перших 48—72 ч після народження Rh(+) дитини антирезусных антитіл, що пригнічують синтез антитіл у матери в результаті скріплення Rh-антигена. Іншим прикладом може служити введення ритуксимаба (антитіл до CD19+), хворим ревматоїдним артритом для зменшення клона В-лімфоцитів, що продукують антитіла до хряща.

Неспецифічна імунотерапія

Неспецифічна активна стимулююча імунотерапія активує імунну відповідь. Використовуються дії 3-х видів: біологічні, хімічні, фізичні.

1. Біологічні дії:

Адьюванти — неспецифические усилителии ммунологических реакцій. Вони підсилюють імунну відповідь на відповідний антиген, створюють депо антигена, сприяють його повільному надходженню в кров і формуванню найбільш ефективної стимуляції імунної відповіді. Це ліпополісахариди деяких бактерій. Вони стимулюють В-лімфоцити, фагоцитоз, утворення интерлейкина-1 і лимфокинов. До них відносяться — адьювант Фрейнда, вакцина БЦЖ для стимуляції антителообразования у людини, бактерійні продукти — продигиозан, пирогенал. Застосування їх показано при недоліку імуноглобулінів і функціональної активності В-лімфоцитів. Доцільне їх призначення сумісно з макролідами при запальних процесах. Протипоказане сумісне застосування їх з цефалоспоринами і бета-лактамами, з якими вони є антагоністами.

Нуклеїнові кислоти або їх солі, полінуклеотиди — активують різні ланки імунної відповіді. Краще за них вводити спільно з антигеном в ранні стадії імуногенезу. У низьких дозах— стимулюючи його, у высоких— пригнічуючи. Нуклєїнат натрію — натрієва сіль дріжджової РНК. Стимулює міграцію стволових клітин, кооперациюТ-, В-лімфоцитів, функціональну активність їх популяцій, антителогенез. Ефективний при вторинних иммунодефицитах.

Вітаміни — регулятори біохімічних процесів в клітках і тканинах, зокрема імунної системи. Вітамін «С» володіє антиоксидантной активністю, стимулює фагоцитоз, міграцію і диференціювання Т- і В-лімфоцитів. Володіє протиалергічною і протизапальною дією у великих дозах (1—3 г в добу). Вітамін «Е» підсилює активність Т-хелперов і синтез антитіл. Вітамін «А» володіє адьювантными властивостями, стимулює активність комплементу, пропердину, підсилює антителогенез і протипухлинний імунітет, зменшує імунодепресивну дію глюкокортикостероидов і антибіотиків.

Хімічні дії — штучні полиэлектролиты пентоксил, метилурацил, дибазол, тафцин, диуцифон. Активують В-лімфоцити і антителогенез на присутній в організмі антиген.

Фізичні дії — залежно від виду енергії і її дози можуть стимулювати імунологічні реакції або пригнічувати иммунореактивность. Ультразвук — стимулює фагоцитоз, хемотаксис, збільшує концентрацію і аффинность рецепторів на активованих лімфоцитах. На цій властивості засновано його застосування в медицині. Озвучування селезінки через шкіру призводить до зниження алергічних проявів при бронхіальній астмі, збільшує кількість Т-супресорів. Озвучування тимуса у дітей при низькому рівні Т-лімфоцитів (до 25%) дає добрий результат. Збільшує їх кількість, відновлює співвідношення популяцій Th/Ts.

Неспецифічна активна переважна імунотерапія. Заснована на індукції неспецифічного активного придушення иммунореактивности. Це використання гістаміну, гистаглобулина по схемі при в/к введенні починаючи з мінімальних доз для вироблення блокуючих антитіл класу IGG. Частіше застосовується препарат гистаглобулин— комплекс гістаміну на гаммаглобуліні. Він стимулює утворення антигістамінних антитіл, які зв’язують гістамін при патохимической фазі анафілаксії. Протипоказання — вагітність, гострі алергічні реакції.

Адаптивна стимулююча імунотерапія. Заснована на застосуванні і сприйнятті імунокомпетентними клітками неспецифічних стимулів від гормонів тимуса і інших чинників імунітету, введених із зовні. Ці ефекти властиві гормонам тимуса, кісткового мозку, селезінки, лімфовузлів. Тимозин, тималин, тактивин — використовують для лікування первинних і вторинних иммунодефицитов, пухлин. Вони відновлюють порушені ланки імунітету, кількість Т-лімфоцитів, стимулюють клітинний імунітет, фагоцитоз, процеси регенерації тканин і кровотворення, покращують метаболізм.

Неспецифічна пасивна замісна імунотерапія характеризується тим, що хворому вводять готові неспецифічні чинники імунітету і імунокомпетентних кліток при їх недостатності: пересадка кісткового мозку, лімфоїдної тканини при важких иммунодефицитах; переливання крові і її препаратів (ефективні, якщо вони не відрізняються від донора по антигенах гістосумісності, інакше ефекту не буде, оскільки відбувається швидка елімінація кліток); введення імуноглобулінів для пасивної терапії; введення очищених гамма-глобулинов різних класів для відшкодування з недостатності; введення комплементу, лізоциму для підвищення противоин-фекционной захисту.

Неспецифічна пасивна переважна імунотерапія. Направлена на різні ланки імунітету. Вимагає особливих свідчень і контролю за імунологічним статусом хворого і клинико-лабораторными даними. Абсолютним свідченням до її призначення є аллотрансплантация органів і тканин.

Глюкокортікостероїди (преднізолон, Метилпреднізолон, дексаметазон, гідрокортизон, кенакорт, триамцинолон) викликають пригноблення реакцій при алергічних захворюваннях, відторгненні трансплантата, системних захворюваннях сполучної тканини. Вони пригноблюють запальні реакції, стабілізують мембрани лейкоцитів і викид нейтрофілів з кісткового мозку, подовжують час їх циркуляції в крові, блокують міграцію, прилипання і накопичення у вогнищах запалення. Гальмують всі фази імунної відповіді, викликають лимфоцитолиз, пригноблюють фагоцитоз, проліферацію лімфоцитів і їх взаємодію з іншими клітками, гальмують эффекторную функцію лімфоцитів.

Цитостатічеськие препарати:

антиметаболиты

- антагоністи пурину (меркаптопурин, азатиоприн, Імуран) — гальмують синтез ДНК і РНК, блокують розмноження кліток;

- антагоністи фолиевой кислоти — (Метотрексат) гальмує синтез і подвоєння ДНК.

- алкилирующие з’єднання (циклофосфан, циклофосфамид, мелфалан, милеран) руйнують молекулу ДНК, гальмують синтез білка, лейкеран — вибірково діє на лімфоїдну тканину;

антибіотики (актиноміцин D і З, пуромицин) — гальмують синтез РНК і білків;

алкалоїди (винкристин) — блокує митоз в метафазі, гальмує синтез білка;

метаболиты (циклоспорин А) — избирательноугнетаетТ-хелперы, пригнічує T-клеточную чутливість сповільненого типу і утворення антитіл. Ефективний при трансплантації органів. Побічно виражена сильна нефротоксична дія. Ефект, що інгібірує, на імунну систему обернемо.

Нестероїдні протизапальні засоби (аспірин, диклофенак) пригнічують синтез простагландинов, діють антигістамінний, пригноблюють міграцію лейкоцитів, знижують хемотаксис, фагоцитоз, відміняють кооперацію Т- і В-лімфоцитів.

Хиноліновиє препарати (делагил, плаквенил) — інгібірують активність ферментів, медіаторів запалення і алергії, пригноблюють обмін ДНК. Застосовують найчастіше при системних захворюваннях сполучної тканини (ВКВ, ревматоїдний артрит і ін.).

Антілімфоцитарная сироватка — руйнує лімфоцити і викликає лімфопенію.

моноклональні антитіла (ритуксимаб) до CD19+ T-лимфоцитам.

Інгібітори алергічних реакцій (интал, кромолин, задидет) — діють на патохимическую фазу алергії. Антімедіаторниє засобу: антигістамінні (димедрол, супрастин, тавегіл, діазолін, фенкарол, цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, дислоратадин, фексофенадин), антисеротониновые препарати (циннаризин, Стугерон, перитол) діють на патохимическую фазу, тому не усувають причини алергії, при тривалому їх застосуванні їх ефективність знижується.

Фізичні чинники (рентгенівське, ультрафіолетове випромінювання) — діють як супресори;

Плазмафорез, гемосорбция - видалення з крові імунологічних чинників (лімфоцити, ЦВК, антигени, антитіла, медіатори) — викликають тимчасовий супрессивный ефект і нормалізують імунний статус, особливо при алергії.

Якщо зобразити періоди загострення і ремісії аутоіммунних захворювань у вигляді схематичної кривої, то препарати пригноблюючі розмноження кліток (Імуран, меркаптопурин) слід призначати при перших ознаках-передвісниках погіршення стану і в перебігу розвитку патологічного процесу, припиняючи їх застосування на піке рецидиву. Після цього при перших ознаках ремісії необхідно призначати препарати гальмуючі синтез білка (актиноміцин D і З, ритуксимаб). Речовини, що порушують кооперативні міжклітинні процеси (глюкокортикостероиды, гепарин, аспірин, гормони), можна призначати завжди, оскільки взаємодія кліток при імунній відповіді відбувається у всіх фазах, перш за все при загостренні (рецидиві захворювання) (схема 1.).

Будь-яка імунодепресивна терапія повинна призначатися під прикриттям антибіотиків широкого спектру дії, введенням препаратів гамма-глобулинов і змістом хворого в асептичних умовах.

Трансфузіологичеськие методи імунотерапії при інтоксикації. У токсичному періоді захворювань можливість иммунокоррекции обмежена імунодепресивною дією інтоксикації, якою належить певна роль в імуносупресії організму, придушенні функціональних показників Т-лімфоцитів і фагоцитозу. Компенсація токсигенной імуносупресії можлива шляхом інфузії препаратів низькомолекулярного полівінілпіролідону: поліглюкін, реосорбилакт, полиоксидоний і ін.

Механізм дезинтоксикационного дії поліглюкіну, реосорбилакта заснований на здатності зв’язувати в кров’яному руслі токсини і виводити їх з організму. Вони оберігають імунокомпетентні клітки від імуносупресивної дії інтоксикації. Їх слід застосовувати у поєднанні з лікарськими препаратами, використовуваними в токсичному періоді: антибактеріальними, серцево-судинними. При цьому поліглюкін, реосорбилакт підсилює ефективність антибактеріальної терапії.

Одним з компонентів крові є плазма, що володіє антитоксичною дією. Дія нативної концентрованої плазми на імунну систему виявляється в заповненні недостатності імуноглобулінів, медіаторів, цитокинов і компонентів комплементу. Використання її дозволило встановити ефект у відновленні функціональної активності Т-лімфоцитів, особливо при високій активності запального процесу. Позитивний імунний вплив плазми опиняється тільки в токсичному періоді. Суть иммунокорригирующего дії плазми полягає в контрдії імуносупресивним чинникам, властивим гострій фазі запалення. Це мікроорганізми, вторинні продукти запалення, лікарські препарати. Іммунокоррігирующєє вплив плазми нетривалий. Лабораторними критеріями свідчення до трансфузии нативної концентрованої плазми є недостатність клітинного імунітету і імуноглобулінів.

Іммунотропні лікарські засоби

Перш за все слід визначити, що розуміють під терміном «иммунотропні лікарські препарати». М.Д. Машковський ділить препарати, що коригують процеси імунітету (иммунокорректоры), на імуностимулюючих і імунодепресивних (імуносупресори). Можна виділити і третю группу— имму-номодуляторы, тобто речовини, що надають свою дію на імунну систему залежно від її початкового стану. Такі препарати підвищують знижені і знижують підвищені показники імунного статусу. Таким чином, по дії на імунну систему иммунотропные препарати можна розділити на імуносупресори, імуностимулятори і імуномодулятори.

Даний розділ присвячений тільки двом останнім видам ліків і переважно імуностимуляторам.

Характеристика імуномодуляторів

Препарати бактерійного і грибкового походження

Вакцини-імуномодулятори Вакцини з умовно-патогенних бактерій не тільки підвищують резистентність до конкретного мікроба, але і володіють могутніми неспецифічним иммуномодулирующим і стимулюючим ефектом. Це пояснюється наявністю в їх складі ліпополісахаридів, білків А, М і інших речовин сильних активаторів імунітету, що діють як адьюванты. Неодмінною умовою при призначенні иммуномодулирующей терапії ліпополісахаридами повинен бути достатній рівень кліток-мішеней (тобто абсолютного числа нейтрофілів, моноцитів і лімфоцитів).

Бронхомунал (Broncho-Munal) – ліофілізований лизат бактерій {Str.pneumoniae, H.influence, Str.vindans, Str.pyogenes, moraxella catarrhalts, S.aureus, K.pneumoniae і Kozaenae). Підвищує кількість Т-лімфоцитів і IGG, IGM, clgA антитіл, МУЛ-2, ФНО; застосовують при лікуванні інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів (бронхіти, риніти, тонзиллиты). Капсула містить 0,007 г ліофілізованих бактерій, 10 в упаковці. Призначають по 1 капсулі в день протягом 10 днів в місяць протягом 3-х місяців. Дітям призначають бронхомунал II, який містить 0,0035 г бактерій в капсулі. Застосовують вранці натщесерце. Можливі диспептические явища, пронос, болі в епігастрії.

Рібомуніл (Ribomunyl) – містить иммуномодулирующие речовини, представлені поєднанням бактерійних рибосом (Klebsiella pneumoniae - 35 часткою Streptococcus pneumoniae - 30 часткою, Streptococcus pyogenes – 30 часткою, Haemophilia influenzae – 5 часткою) і протеогликанов мембрани Kpneumoniae. Призначається по 1 пігулці 3 рази на день або 3 пігулки на прийом вранці, натщесерце, в перший місяць – 4 дні в тиждень протягом 3 нед., а в подальших 5 міс. – 4 дні на початку кожного місяця. Формує імунітет до інфекційних агентів, забезпечує тривалу ремісію при хронічних бронхітах, ринітах, ангінах, отитах.

Вакцина полікомпонентна (ВП-4 - Іммуновак) містить антигенні комплексами, виділеними із стафілокока, протея, клебсиеллы пневмонії і кишкової палички К-100; викликає у прищеплених вироблення антитіл до цих бактерій. Крім того, препарат є стимулятором неспецифічної резистентності, підвищуючи стійкість організму до умовно патогенних бактерій. Корелює рівень Т-лімфоцитів, підсилює синтез IGA і IGG в крові і slgA в слині, стимулює освіту МУЛ-2 і інтерферону. Вакцина призначена для імунотерапії хворих (вік 16-55 років) з хронічними запальними і обструктивними захворюваннями органів дихання (хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легенів, інфекційно-залежна і змішана форми бронхіальної астми). Інтраназально вводять: 1 доба – 1 крапля в один носовий хід; 2 доби – по 1 краплі в кожен носовий хід; 3 доби – по 2 краплі в кожен носовий хід. Починаючи з 4-ої доби після початку імунотерапії препарат вводять під шкіру підлопаткової області 5-кратно з інтервалом 3-5 діб, по черзі міняючи сторону введення. 1-а ін’єкція – 0,05 мл; 2-а ін’єкція 0,1 мл; 3-а ін’єкція – 0,2 мл; 4 ін’єкція – 0,4 мл; 5 ін’єкція – 0,8 мл. При пероральному способі застосування вакцини через 1-2 діб після закінчення интраназального введення препарат приймають перорально 5-кратно з інтервалом 3-5 днів. 1 прийом – 2,0 мл; 2 прийом – 4,0 мл; 3 прийом – 4,0 мл; 5 прийом – 4,0 мл.

Стафілококова вакцина містить комплекс термостабільних антигенів. Застосовується для створення протистафілококового імунітету, а також для підвищення загальної резистентності. Вводиться підшкірно в дозі 0,1-1 мл щодня протягом 5-10 днів.

Імудон (Imudon) – пігулка містить ліофільну суміш бактерій (лактобак-терии, стрептококи, ентерококи, стафілококи, клебсиеллы, коринебактерии псевдодифтерійні, фузиформные бактерії, кандиди альбиканс); застосовують в стоматології при пародонтитах, стоматитах, гингвитах і інших запальних процесах слизистої оболонки порожнини рота. Призначають по 8 таб/сутки (по 1-2 через 2-3 години); пігулку тримають в роті до повного розчинення.

ІРС-19 (IRS-19) – дозований аерозоль для интраназального застосування (60 доз, 20 мл) містить лизат бактерій (диплококи пневмонії, стрептококи, стафілококи, нейссерии, клебсиеллы, морахеллы, паличку инфлюенцы і ін.). Стимулює фагоцитоз, підвищує рівень лізоциму, clgA. Застосовують пій ринітах, фарингітах, тонзиллитах, бронхітах, бронхіальній астмі з ринітом, отитах. Роблять 2-5 уприскувань в добу в кожну ніздрю до зникнення інфекції.

Бактерійні і дріжджові субстанції

Нуклєїнат натрію Препарат у вигляді натрієвої солі нуклеїнової кислоти отримують методом гідролізу дріжджових кліток з подальшим очищенням. Є нестабільною сумішшю 5-25 видів нуклеотидов. Володіє полипотентной стимулюючою активністю відносно кліток імунітету: збільшує фагоцитарну активність мікро- і макрофагів, освіта цими клітками активних кислотних радикалів, що приводить до посилення бактерицидної дії фагоцитів, підвищує титри антитоксичних антитіл. Призначається всередину в пігулках в наступних дозах на 1 прийом: дітям 1-го року життя – по 0,005-0,01 г, від 2 до 5 років – по 0,015-002 г, від 6 до 12 років – по 0,05-0,1 р. Щоденна доза складається з двох-трьох разових доз, расчитанных на вік хворого. Дорослі отримують не більше 0,1 г на 1 прийом 4 рази на добу.

Пірогенал Препарат отриманий з культури Pseudomonas aeroginosa. Малотоксичен, але викликає лихоманку, короткочасну лейкопенію, яка потім змінялася лейкоцитозом. Особливо ефективна дія на систему кліток фагоцитарної системи, тому часто використовується в комплексній терапії затяжних і хронічних запальних захворювань респіраторного тракту і інших локалізацій. Вводиться внутрішньом’язовий. Дітям до 3 років ін’єкції не рекомендуються. Дітям старше за 3 роки вводиться доза від 3 до 25 мкг (5-15 МПД – мінімальних пірогенних доз) на ін’єкцію залежно від віку, але не більше 250-500 МПД. Для дорослих звичайна доза складає 30-150 міліграм (25-50 МПД) на одну ін’єкцію, максимальна — 1000 МПД. Курс терапії включає від 10 до 20 ін’єкцій, при цьому необхідний контроль показників периферичної крові і імунного статусу.

Пірогеналовая проба – тест при лейкопенических станах для стимуляції екстреного викиду з клітинних депо незрілих форм гранулоцитів. Вводять препарат в дозі 15 МПД на 1 м2 площі тіла. Інша формула розрахунку – 0,03 мкг на 1 кг маси тіла. Протипоказаний при вагітності, гострих лихоманках, лейкопеніях аутоіммунного генезу.

Препарати дріжджів містять нуклеїнові кислоти, комплекс природних вітамінів і ферментів. Їх відвіку використовують при бронхітах, фурункульозах, долгонезаживающих виразках і ранах, анеміях, в періоді одужання після важких захворювань. До 5 – 10 г дріжджів додають 30 – 50 мл теплої води, розтирають і витримують 15-20 хвилин в теплому місці до утворення піни. Суміш збовтують і випивають за 15-20 мін до їжі 2-3 рази на день протягом 3-4 тижнів. Клінічний ефект з’являється через тиждень, імунологічний – пізніше. Для зменшення диспепсії препарат розбавляють молоком або чаєм.

Синтетичні імуномодулятори

Лікопід Напівсинтетичний препарат, відноситься до мурамилдипептидам, близьким бактерійним. Є фрагментом клітинної стінки бактерій. Отриманий з клітинної стінки M.lysodeicticus.

Препарат підвищує загальну опірність організму до патогенного чинника перш за все за рахунок активації кліток фагоцитарної системи імунітету (нейтрофілів і макрофагів). При пригноблюваному кровотворенні, наприклад, викликаному хіміотерапією або опромінюванням, застосування ликопида приводить до відновлення числа нейтрофілів. Лікопід активує Т- і В-лімфоцити.

Свідчення: гострі і хронічні гнійно-запальні захворювання; гострі і хронічні захворювання дихальних шляхів; поразки шийки матки вірусом папіломи людини; вагініт; гострі і хронічні вірусні інфекції: офтальмогерпес, герпетичні інфекції, оперізувальний лишай; туберкульоз легенів; трофічні виразки; псоріаз; імунопрофілактика простудних захворювань.

Призначають курси залежно від захворювання. При хронічних інфекціях дихальних шляхів (бронхіти) у стадії загострення по 1-2 табл (1-2 міліграми) під язик – 10 днів. При затяжних рецидивуючих інфекціях по 1 табл (10 міліграм) 1 раз на добу 10 днів. Туберкульоз легенів: по 1 табл (10 міліграм) – 1 раз під язик 3 цикли по 7 днів з інтервалами 2 тижні (2 упак. по 10 міліграм на курс). Герпес (легкі форми) – по 2 таб (по 1 міліграм х 2) 3 рази на добу під язик 6 днів (4 упак по 1 міліграм на курс); при важкому – по 1 таб (10 міліграм) 1-2 рази на добу всередину – 6 днів (1-2 упак по 10 міліграм на курс). Дітям призначають пігулки по 1 міліграм.

Протипоказаний при вагітності. Підвищення температури тіла до 38°С, що виникає іноді після прийому препарату, не є протипоказанням.

Реосорбілакт - використовується для дезинтоксикації. Мабуть, надає иммуномодулирующее дію при лікуванні хронічних обструктивних захворювань легенів, ревматизму, кишкових інфекцій. Вводять дорослим 100-200 мл, дітям 2,5 – 5 мл/кг, внутрішньовенно краплинно (40-80 крапель в 1 мін) через день.

Дібазол (Dibazolum) – судинорозширювальний, гіпотензивний засіб. Препарат володіє адаптогенным і интерферогенным ефектами, підсилює синтез білків і нуклеїнових кислот, експресію IL-2, рецепторів на N-хелперах. Використовується при гострих інфекціях (бактерійних і вірусних). Оптимальним, мабуть, слід рахувати поєднання дибазола з ликопидом. Призначається в пігулках по 0,02 (разова доза – 0,15 г), ампули 1; 2; 5 мл 0,5°/, або 1% розчин протягом 7-10 днів. Дітям раннього віку – 0,001 г/добу, до ] роки – 0,003 г/добу, дошкільного віку 0,0042 г/добу.

Слід контролювати артеріальний тиск, особливо у дітей підліткового віку, у яких дибазол може викликати порушення регуляції тонусу судин.

Димексид (диметилсульфоксид) випускається у флаконах по 100 мл, рідину із специфічним запахом, володіє унікальною проникаючою здатністю в тканині, рН 11. Володіє протизапальним, протинабряклим, бактерицидним і иммуномодулирующим ефектами. Стимулює фагоцити і лімфоцити. У ревматології застосовують 15 % розчин у вигляді аплікацій на суглоби при ревматоїдному артриті. Використовують при гнійно-септичних і бронхолегочных захворюваннях. Курс 5-10 аплікацій.

Ізопріназін (гроприназін) – суміш 1 частини інозину і 3-х частин р-ацето-амидобензоевой кислоти. Стимулює клітки фагоцитарного ряду і лімфоцити. Стимулює вироблення цитокинов, IL-2, що істотно змінює функціональну активність лімфоцитів периферичної крові і їх специфічні імунологічні функції: індукується диференціювання 0-клеток в Т-лімфоцити, посилюється активність цитотоксичних лімфоцитів. Майже не токсичний і добре переноситься хворими. Побічні ефекти і ускладнення не описані. Володіючи вираженим интерфероногенным ефектом, використовується при лікуванні гострих і затяжних вірусних інфекцій (герпетичній інфекції, кору, гепатиту А і В і ін.). Стимулює зрілі В-клетки. Приймається всередину у вигляді пігулок (1 піг. 500 мг) в дозі 50-100 міліграм на 1 кг маси тіла в день. Добова доза ділиться на 4-6 прийомів. Тривалість курсу 5-7 днів. Свідчення: вторинні імунодефіцитні захворювання, особливо при герпетичних інфекціях.

Імунофан (Imunofan) – гексапептид (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валин-тирозил-аргинин) володіє иммунорегулирующим, детоксикационным, гепатопро-тективным дією і викликає инактивацию вільнорадикальних і перекисных з’єднань. Дія препарату розвивається протягом 2-3 годин і продовжується до 4 місяців; нормалізує перекисное окислення ліпідів, інгібірує синтез арахидоновой кислоти з подальшим зниженням рівня холестерину в крові і продукції медіаторів запалення. Через 2-3 діб підсилює фагоцитоз. Іммуно-коррегирующєє дія препарату виявляється через 7-10 діб, підсилює проліферацію Т-лімфоцитів, збільшує продукцію интерлейкина-2, синтез антитіл, інтерферону. Ампули, містять 1 мл 0.005% розчину препарату (упаковка 5 ампул). Призначають підшкірно, в/м щодня або через 1-4 дні 1 курс 5-15 ін’єкцій. При герпетичній інфекції, цитомегаловирусной, токсоплазмозе, хламидиозе, пневмоцистозі 1 ін’єкція через дві доби, курс лікування 10-15 ін’єкцій.

Галавіт (Galavit) – похідне аминофталгидрозида з протизапальною і иммуномодулирующей активністю. Рекомендується при вторинній імунній недостатності і хронічних рецидивуючих, уповільнених інфекціях різних органів і локалізацій. Призначають внутрішньом’язовий по 200 міліграм 1 доза, потім по 100 міліграм 2-3 рази на день до зменшення інтоксикації або припинення запалення. Підтримуючий курс через 2-3 дні. Апробований при фурункульозі, кишкових інфекціях, аднекситах, герпесі, хіміотерапії раки; у інгаляціях при хронічних бронхітах.

Поліоксидоній - синтетичний імуномодулятор нового покоління, N- оксидоване похідне полиэтиленпиперазина, що володіє широким спектром фармакологічної дії і високою імуностимулюючою активністю. Встановлений його переважний вплив на фагоцитарну ланку імунітету.

Основні фармакологічні властивості: активація фагоцитів і переварюючої здатності макрофагів відносно патогенних мікроорганізмів; стимуляція кліток ретикулоендотеліальної системи (захоплювати, фагоцитувати і видаляти з циркулюючої крові чужорідні мікрочастки); підвищення адгезії лейкоцитів крові і їх здатності виробляти активні форми кисню при контакті з опсонизированными фрагментами мікроорганізмів; стимуляція кооперативного Т- і В- клітинної взаємодії; підвищення природної резистентності організму до інфекцій, нормалізація імунної системи при вторинних ІДС; протипухлинна дія. Поліоксидоній призначають хворим один раз в добу в/м, використовуючи дози від 6 до 12 міліграма. Курс введення полиоксидония – від 5 до 7 ін’єкцій, через день або по схемі: 1-2-5-8-11-14 днів введення препарату.

Метилурацил стимулює лейкопоез, підсилює проліферацію і диференціювання кліток, вироблення антитіл. Призначають всередину на 1 прийом: дітям від 1-3 років – по 0,08 г, від 3-8 років – по 0,1 – 0,2 г; від 8-12 років і дорослим – по 0,3-0,5 р. У добу хворим вводиться 2-3 разових дози. Курс триває 2-3 нед. При вторинній імунологічній недостатності використовується у хворих з помірними цитопеническими станами.

Теофілін стимулює супресорні Т-клетки в дозі 0,15 міліграм 3 рази на день протягом 3 нед. При цьому наголошується не тільки зниження числа В-клеток, але і придушення їх функціональної активності. Може бути використаний в терапії аутоіммунних захворювань і аутоіммунного синдрому при імунодефіциті. Проте основне призначення препарату – лікування бронхіальної астми, оскільки він володіє бронхолитическим ефектом.

Фамотідін - блокаторы Н2 гистаминных рецепторів, пригноблюють Т-супресори, стимулюють T-хелперы, експресію IL-2 -рецепторов і синтез імуноглобулінів.

Індуктори інтерферона стимулюють вироблення ендогенного інтерферону.

Аміксин - стимулює освіту б, в, і гамма-интерферонов, підсилює антителообразование, володіє антибактеріальним і противірусним ефектом Застосовують для лікування гепатиту А і энтеровирусных інфекцій (по 1 табл. – 0,125 р. для дорослих і 0,06 – для дітей протягом 2 днів, потім роблять перерву 4-5 днів, курс лікування 2-3 тижні), для профілактики вірусних інфекцій (грип, ОРЗ, ОРВІ) – по 1 табл. 1 раз на тиждень, 3-4 тижні. Протипоказаний при вагітності, хворобах печінки, нирок.

Арбідол - противірусний препарат. Надає дію, що інгібірує, на віруси грипу А і В. володіє интерферониндуцирующей активністю і стимулює гуморальні і клітинні реакції імунітету. Форма випуску: пігулки по 0,1 р. Для лікування вірусних інфекцій призначають по 0,1 г три рази на день до їжі протягом 3-5 днів, потім по 0,1 г 1 раз на тиждень, протягом 3-4 тижнів. Дітям 6-12 років по 0,1 г кожні 3-4 дні 3 тижні профілактично в період епідемії грипу. При лікуванні: дітям – 0,1 г 3-4 рази на добу 3-5 днів. Протипоказаний хворим з серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями печінки і нирок.

Неовір - індукує синтез альфа-интерферона, активує стволові клітини, NK-клетки, Т-лімфоцити, макрофаги, знижує рівень Фно-б. У гострому періоді герпес-инфекции призначають 3 – ін’єкції по 250 міліграм з інтервалом 16-24 години і ще 3 ін’єкції з інтервалом 48 годин. У міжрецидивному періоді 1 ін’єкція в тиждень в дозі 250 міліграм протягом місяця. При урогенітальному хламидиозе 5-7 ін’єкцій по 250 міліграм з інтервалом 48 годин. Антибіотики призначають в день другої ін’єкції. Випускається у вигляді стерильного розчину для ін’єкцій в ампулах по 2 мл, що містять 250 міліграм активної речовини в 2 мл фізіологічно сумісного буфера. Упаковка з 5 ампул.

Циклоферон - 12,5% розчин для ін’єкцій – 2 мл, пігулки по 0,15 г, мазь 5% по 5 мл. Стимулює освіту б, в, і г-інтерферонів (до 80 Ед/мл), збільшує рівень CD4+ і Сd4+-т-лімфоцитов при Віл-інфекції. Рекомендується при герпесі, цитомегаловирусной інфекції, гепатитах, Віл-інфекції, розсіяному склерозі, виразковій хворобі шлунку, ревматоїдному артриті. Разова доза 0,25-0,5 г в/м або в/в на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 день. Дітям по 6-10 мг/кг/сутки – в/в або в/м. Пігулки по 0,3 – 0,6 г 1 раз на добу. Призначають при грипі і респіраторних інфекціях; мазь – при герпесі, вагінітах, уретритах.

Кагоцел - синтетичний препарат на основі карбоксиметилцелюлози і полифенола – госипола. Індукує синтез би і в-интерферонов. Вже після одноразового прийому вони продукуються протягом тижня. Пігулки по 12 міліграм. Для лікування грипу і ОРВІ дорослим призначають в перші два дні – по 2 пігулки 3 рази на день, в подальші два дні – по одній пігулці 3 рази на день. Всього на курс – 18 пігулок, тривалість курсу – 4 дні. Профілактика респіраторно-вірусних інфекцій у дорослих проводиться 7-денними циклами: два дні – по 2 пігулки 1 раз на день, 5 днів перерва, потім цикл повторити. Тривалість профілактичного курсу – від одного тижня до декількох місяців. Для лікування герпесу у дорослих призначають по 2 пігулки 3 рази на день протягом 5 днів. Всього на курс – 30 пігулок, тривалість курсу – 5 днів. Для лікування грипу і ОРВІ дітям у віці від 6 років призначають в перші два дні – по 1 пігулці 3 рази на день, в подальші два дні – по одній пігулці 2 рази на день. Всього на курс – 10 пігулок, тривалість курсу – 4 дні.

Іммунофан і дибазол - (див. вищий) теж є интерфероногенами.

Дипіридамол (курантил) – судинорозширювальний препарат, застосовується по 0,05 г 2 рази на день з интевалом 2 години один раз в тиждень збільшує рівень гамма-интерферона, купірує вірусні інфекції.

Анаферон - містить низькі дози антитіл до гамма-интерферону, тому володіє иммуномодулирующими властивостями. Застосовують при вірусних інфекціях верхніх дихальних шляхів (грип, ОРВІ) по 5-8 пігулок в 1-й день і по 3 на 2-й – 5-й день. Для профілактики – по 0,3 г – 1 пігулка протягом 1-3 міс.

Препарати, що отримуються з кліток і органів системи імунітету

Тимусні пептиди і гормони Найважливішою особливістю тимических пептидів (що відбуваються з эпителиодных, стромальных кліток, телець Гассаля, тимоцитов і ін.) як гормонів є короткочасність і короткодистантность їх дії на клітки-мішені. Цим багато в чому визначається терапевтична тактика. Лікувальні препарати отримують різними способами з екстрактів тимуса тварин.

Тимусні пептиди володіють загальною для всієї групи властивістю підсилювати диференціювання кліток лімфоїдної системи, змінюючи не тільки функціональну активність лімфоцитів, але і викликаючи секрецію цитокинов, наприклад IL-2.

Свідченнями для призначення препаратів цієї групи є клінічні і лабораторні ознаки недостатності T-клеточного імунітету: інфекційні або інші синдроми, що асоціюються з імунологічною недостатністю; лімфопенія, зниження абсолютного числа Т-лімфоцитів, індексу співвідношення CD4+/CD8+ лімфоцитів, пролиферативного відповіді на митогены, депресія реакцій підвищеної чутливості сповільненого типу в шкірних тестах і ін.

Тімічеськая недостатність може бути гострою і хронічною. Гостра тимическая недостатність формується при інтоксикаціях, фізичному або психоемоційному стресі, на тлі важких протікаючих гострих інфекційних процесів. Хронічна характеризує Т-клеточные і комбіновані форми иммунодефицитов. Тимусну недостатність не слід коригувати імуностимулюючими діями, вона повинна заміщатися препаратами тимусних пептидів-гормонів.

Замісна терапія гострої тимусної недостатності зазвичай вимагає короткого курсу в режимі насичення тимусних пептидів на тлі симптоматичної терапії. Хронічна тимусна недостатність заміщається регулярними курсами тимусних пептидів. Зазвичай перші 3-7 днів препарати вводять в режимі насичення, а потім продовжують як підтримуючу терапію.

Природжені форми імунологічної недостатності Т-клеточного типу майже не піддаються корекції тимическими чинниками, як правило, із-за генетично детермінованих дефектів кліток-мішеней або продукції медіаторів (наприклад, IL-2 і IL-3). Придбані иммунодефициты добре коригуються тимическими чинниками, якщо генез імунодефіциту обумовлений тимусною недостатністю і, як слідством, незрілістю Т-клеток. Проте тимусні пептиди не коригують інші дефекти Т-лімфоцитів (ферментні і ін.).

Тималін - комплекс пептидів тимуса телят. Ліофілізований порошок у флаконах по 10 міліграм розчиняють в 1-2 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. Вводять в/м дорослим по 5-20 міліграм (30-100 міліграм на курс), дітям до 1 г по 1 міліграм; 4-6 років по 2-3 міліграми; 4-14 років – 3,5 міліграм протягом 3-10 днів. Рекомендується при гострих і хронічних вірусних і бактерійних інфекціях, опіках, виразках, інфекційній бронхіальній астмі; хворобах, що асоціюються з імунодефіцитом.

Тактівін - комплекс поліпептидів тимуса телят. Випускається у флаконах по 1 мл – 0,01% розчину. При хронічних неспецифічних захворюваннях легенів оптимальна доза тактивина 1-2 мкг/кг. Препарат вводиться по 1 мл (100 мкг) підшкірно протягом 5 днів, потім 1 раз на тиждень протягом 1 міс. Надалі проводяться 5-денні щомісячні повторні курси. Рекомендується при гнійно-септичних процесах, лимфолейкозе, офтальмогерпесе, пухлинах, псоріазі, розсіяному склерозі і захворюваннях, що асоціюються з імунодефіцитом.

Тімостімулін - комплекс полипетидов тимуса великої рогатої худоби, вводиться в/м в дозі 1 міліграма на 1 кг маси протягом 7 днів, потім 2-3 рази на тиждень. Такий режим введення був використаний в терапії комбінованих форм первинної імунологічної недостатності. Якнайкращий клінічний ефект спостерігається у хворих при дефектах функціональної активності эффекторов клітинного імунітету. Можливі алергічні реакції на препарат.

Препарати крові і імуноглобулінів Пасивна, замісна імунотерапія включає групу методів, заснованих на введенні хворому ззовні готових чинників СІ. У клінічній практиці використовуються три види препаратів людського імуноглобуліну: нативна плазма, імуноглобулін для внутрішньом’язового введення і імуноглобулін для внутрішньовенного введення.

Аутогемотрансфузія служить альтернативою алогенної гемотрансфузії. При планових операціях рекомендується (Шандер, 1999) завчасна заготівка аутокрови з введенням еритропоетину 1 раз на тиждень в дозі 400 ед/кг 3 тижні, а також рекомбинантных стимуляторів лейкопоезу (ГМ-КСФ), IL-11, стимулюючого тромбоцитопоез.

Лейкоцитарна маса використовується як засіб замісної терапії при імунодефіцитних станах по фагоцитарній системі. Доза лейкомассы складає 3-5 мл на 1 кг маси тіла.

Стволові клітини - аутологичные і алогенні, кістковомозкові і виділені з крові, здатні відновлювати функції органів і тканин за рахунок диференціювання в зрілі клітки.

Плазма крові нативна (рідка, заморожена) містить не менше 6 г загального білка в 100 мл, в т.ч. Альбуміну 50% (40-45 г/л), альфа 1-глобулина – 45%; альфа 2-глобулина – 8,5% (9-10 г/л), бета-глобулина 12% (11-12 г/л), гамма-глобулина – 18% (12-15 н/л). У ній можуть міститися цитокины, ABO-антигены, розчинні рецептори. Випускається у флаконах або пластикатных мішках по 50-250 мл. Плазму нативну слід застосовувати в день її виготовлення (не пізніше 2-3 година після відділення від крові). Заморожену плазму можна зберігати при температурі -25°С і нижче протягом 90 днів. При температурі -10°С термін зберігання до 30 днів.

Переливання плазми здійснюють з урахуванням сумісності по групах крові (АВО). На початку переливання необхідно проводити біологічну пробу і при виявленні ознак реакції припинити трансфузию.

Суху (ліофілізовану) плазму зважаючи на зниження лікувальної повноцінності унаслідок денатурації частини нестабільних білкових компонентів, значного змісту полімерних і агрегованих IGG, високою пирогенности, недоцільно застосовувати для імунотерапії синдромів недостатності антитіл.

Імуноглобулін людський нормальний внутрішньом’язовий Препарати виготовляються з суміші більше 1000 сироваток крові донорів, завдяки чому містять широкий спектр антитіл різної специфічності, що відображає стан колективного імунітету контингенту донорів. Призначаються для профілактики інфекційних захворювань: гепатиту, кору, кашлюку, менінгококової інфекції, поліомієліту. Проте вони малопригодены для замісної терапії синдромів недостатності антитіл при первинних і вторинних иммунодефицитах. Велика частина імуноглобуліну руйнується в місці введення, що, в кращому разі, може викликати корисну імуностимуляцію.

Налагоджений випуск гіперімунних внутрішньом’язових імуноглобулінів, таких як протистафілококового, протигрипозного, протиправцевого, противоботулинического, вживаних для специфічної імунотерапії.

Внутрішньовенні імуноглобуліни (ВІГ) безпечні в плані перенесення вірусних інфекцій, містять достатню кількість IgG3, відповідального за нейтралізацію вірусів, активністю Fc-фрагмента. Показання до застосування:

1. Захворювання, при яких ефект ВІГ переконливо доведений:

- первинні імунодефіцити (Х-связанная агамаглобулінемія; загальний вариабельный імунодефіцит; транзиторна гипогаммаглобулинемия дітей; імунодефіцит з гиперглобулинемией М; дефіцит підкласів імуноглобуліну G; дефіцит антитіл з нормальним рівнем імуноглобулінів; важкі комбіновані иммунодефициты всіх типів; синдром Віськотта-олдріча; атаксія-телеангіоектазія; карликовість з вибірково короткими кінцівками; X-связанный лимфопролиферативный синдром.

- вторинні імунодефіцити: гипогаммаглобулинемия; профілактика інфекцій при хронічному лимфолейкозе; профілактика цитомегаловирусной інфекції при алогенній пересадці кісткового мозку і інших органів; синдром відторгнення при алогенній пересадці кісткового мозку; хвороба Кавасакі; СНІД в педіатричній практиці; хвороба Жільена Пани; хронічні демієлінізуючі запальні полинейропатии; гостра і хронічна иммуноная тромбоцитопенічна пурпуру, зокрема у дітей і пов’язана з Віл-інфекцією; аутоіммунна нейропения.

2. Захворювання, при яких ВІГ ймовірно ефективний: злоякісні новоутворення з дефіцитом антитіл; профілактика інфекцій при мієломній хворобі; энтеропатии, що супроводжуються втратою білка і гипогаммаглобулинемией; нефротический синдром з гипогаммаглобулинемией; неонатальний сепсис; важка міастенія; бульозний пемфигоид; коагулопатія з наявністю інгібітору до чинника VIII; аутоіммунна гемолітична анемія; неонатальна ауто- або ізоіммунна тромбоцитопенічна пурпуру; постінфекційна тромбоцитопенічна пурпуру; синдром антикардиолипиновых антитіл; мультифокальные нейропатії; гемоли-тико-уремический синдром; системний ювенільний артрит, спонтанний аборт (ан-тифосфолипиновый синдром); хвороба Шенлейна-геноха; важка IgA-нейропатия; стероидзависимая бронхіальна астма; хронічний синусит; вірусні інфекції (Епштейна-барр, респираторно-синцити-альная, парво-, адено-, цитомегаловирусная і ін.); бактерійні інфекції; рассеяный склероз; гемолітичні анемії; вірусний гастрит; синдром Еванса.

4. Захворювання, при яких застосування ВІГ, можливо, буде ефективним судорожні припадки, що не купіруються; системний червоний вовчак; дерматомиозит, екзема; ревматоїдний артрит, опікова хвороба; м’язова атрофія Дюшена; цукровий діабет; тромбоцитопенічна пурпуру, пов’язана з введенням гепарину; некротичний ентероколіт; ретинопатія; хвороба Крону; множинна травма, рецидивуючий середній отит; псоріаз; перитоніт; менінгіт; менінгоенцефаліт

Особливості клінічного застосування ВІГ.

Існує декілька варіантів лікувально-профілактичного застосування імуноглобулінів: замісна терапія при иммунодефицитах, ускладнених інфекцією; імунотерапія хворих з важкою інфекцією (сепсис); переважна ІТ при аутоаллергических і алергічних захворюваннях.

Гипогаммаглобулінемії зазвичай зустрічаються у дітей з активними бактерійними інфекціями. У таких випадках імунотерапію слід проводити в режимі насичення, одночасно з активною протимікробною хіміотерапією. Проводять переливання нативної (свіжіше або криоконсервированной) плазми в разовій дозі 15-20 мл/кг маси тіла.

ВІГ вводять в добовій дозі 400 міліграм/кг внутрішньовенно краплинно або інфузійний по 1 мл/кг/час недоношеним і 4-5 мл/кг/час доношеним дітям. Недоношеним дітям з масою тіла менше 1500 г і рівнем IGG 3 г/л і нижче ВІГ вводять для профілактики інфекцій. При иммунодефицитах з низьким рівнем IGG в крові ВІГ вводять до досягнення концентрації IGG в крові не нижче за 4-6 г/л. При важких гнійно-запальних захворюваннях їх вводять щодня 3-5 ін’єкцій або через день до 1-2,5 г/кг. У початковий період інтервали між вливаннями можуть бути 1-2 дні, в кінці до 7 днів. Достатніми виявляється 4 – 5 введень, так що за 2 – 3 тижні хворого в середньому отримує 60-80 мл плазми або 0,8-1,0 г ВІГ на 1 кг маси тіла. За місяць переливається не більше 100 мл плазми або 1,2 г ВІГ на 1 кг маси тіла хворого.

Після купірування загострень інфекційних проявів у дитини з гипогаммаглобулинемией, а також по досягненню рівнів не нижче 400-600 мг/дл слід переходити на режим підтримуючої замісної імунотерапії. Клінічно ефективне збереження дитини поза загостренням осередків інфекції корелює з претрансфузионными рівнями вище 200 мг/дл (відповідно постранфузійний рівень наступного дня після переливання плазми — вище 400 мг/дл). Це вимагає щомісячного введення 15-20 мл/кг маси тіла нативної плазми або 0,3-0,4 г/кг ВІГ. Для отримання якнайкращого клінічного ефекту неоходима тривала і регулярна замісній терапії. Впродовж 3-6 місяців після завершення курсу імунотерапії спостерігається поступове наростання повноти санації осередків хронічної інфекції. Максимально цей ефект виявляється на 6-12 місяців безперервної замісної імунотерапії.

Інтраглобін – ВІГ містить в 1 мл 50 міліграм IGG і близько 2,5 міліграма IGA, застосовують при иммунодефицитах, інфекціях, аутоіммунних захворюваннях.

Пентаглобін – ВІГ збагачений IGM і містить: IGM – 6 міліграм, IGG – 38 міліграм, IGA -6 міліграм в 1 мл. Застосовують при сепсисі, інших інфекціях, імунодефіциті: новонародженим 1 мл/кг/час, по 5 мл/кг щодня – 3 дні; дорослим 0,4 мл/кг/час, потім 0,4 мл/кг/ч, далі безперервне 0,2 мл/кг до 15 мл/кг/час протягом 72 годин – 5 мл/кг 3 дні, при необхідності – повторний курс.

Октагам – ВІГ містить в 1 мл 50 міліграм білків плазми, з них – 95% IGG; менше 100 мкг IGA, і менше 100 мкг IGM. Близький до нативному IGG плазми крові, присутні всі субкласи IGG. Свідчення природжена агамаглобулінемія, вариабельные і комбіновані иммунодефициты, тромбоцитопенічна пурпуру, хвороба Кавасакі, пересадка кісткового мозку.

При імунодефіциті вводять до рівня IGG в плазмі крові 4-6 г/л. Початкова доза 400-800 міліграм/кг, з подальшим введенням 200 міліграм/кг кожні 3 тижні. Для досягнення рівня IGG 6 г/л необхідно ввести 200-800 міліграм/кг в місяць. Для контролю визначають рівень IGG в крові.

Для лікування і профілактики інфекцій дози ВІГ залежать від виду інфекційного процесу. Як правило, його вводять якомога раніше. При цитомегаловирусной інфекції (ЦМВ) доза повинна складати 500 міліграм/кг щонеділі протягом 12 тижнів, тому що період напіввиведення підкласу IgG3, відповідального за нейтралізацію вірусу складає 7 днів, а клінічно інфекція виявляється між 4-12-ою тижнями після інфікування. Одночасно призначають противірусні препарати, що синергічно діють.

Для профілактики неонатального сепсису у недоношених дітей вагою від 500 до 1750 грам рекомендується вводити від 500 до 900 мг/кг/сутки IGG для підтримки його концентрації не менше 800 міліграма/кг під контролем рівня IGG в крові. Підвищення рівня IGG зберігається в середньому 8-11 днів після введення. Введення IGG вагітним після 32 тижня знижувало ризик інфекції у новонароджених.

Препарати ВІГ застосовують і для лікування сепсису особливо у поєднанні з антибіотиками. Рівень, що рекомендується, в крові більше 800 міліграма/кг.

Після алогенної трансплантації кісткового мозку для профілактики ЦМВ і інших інфекцій ВІГ вводять щонеділі протягом 3 місяців, а потім 500 міліграм/кг кожні 3 тижні протягом 9 місяців.

При лікуванні аутоіммунних захворювань дози складають 250-1000 міліграм/кг протягом 2-5 днів кожні 3 тижні. Дітям з ауутоиммунной тромбоцитопенічною пурпурой вводять по 400 міліграм/кг 2 дні, дорослим – 1 г/кг протягом 2-х або 5 днів.

Механізм дії імуноглобулінів, залежить від стану Fc-рсцепторов лейкоцитів: зв’язуючись з ними, імуноглобуліни підсилюють функції при інфекції, і, навпаки, пригноблюють при алергії.

Антірезусний імуноглобулін пригнічує у резус-отрицательной жінки синтез антитіл проти резус-положительного плоду за типом зворотного зв’язку.

Механізм дії IGG полягає в специфічному і неспецифічному ефекті. Специфічний пов’язаний з дією невеликої кількості завжди присутніх антитіл. Неспецифічний – з иммуномодулирующим ефектом. Обидва ефекти зазвичай опосередкують через Fc-рецепторы лейкоцитів. Зв’язуючись з Fc-рецепторами лейкоцитів, імуноглобуліни активують їх, зокрема фагоцитоз. Якщо серед молекул імуноглобуліну є антитіла, то вони можуть опсонировать бактерії або нейтралізувати віруси.

Новіков Д.К. і Новікова В.І. (2004) розробили спосіб прогнозування ефективності иммуноглобулиновых препаратів. Було виявлено, що лікувальний ефект иммуноглобулиновых препаратів залежав від наявності Fc-рецепторов на лейкоцитах хворих. Спосіб полягає в тому, що в крові хворих перед лікуванням визначають кількість лейкоцитів, що несуть рецептори для Fc-фрагментов імуноглобулінів, і здатність лейкоцитів до сенсибілізації антистафілококовими иммунопрепаратами. За наявності 8% і більш за лімфоцити і 10% і більш за гранулоцити в кількості більше 100 в 1 мкл крові, що мають Fc-рецепторы, і позитивній реакції на перенесення сенсибілізації прогнозують ефективність імунотерапії.

Результати по перенесенню иммунопрепаратом сенсибілізації лімфоцитам оцінюють в реакції придушення міграції лейкоцитів, використовуючи антигени, соответ-ствующие антитілам в антисироватці, наприклад, антигени стафілокока. Якщо антигени стафілокока пригнічують міграцію лейкоцитів, оброблених антистафілококовою плазмою, але не пригнічують міграцію лейкоцитів, оброблених нормальною плазмою, реакція вважається позитивною.

Запропонований спосіб дозволяє прогнозувати ефективність як специфічної (при використанні імунних препаратів), так і неспецифічної (по Fc-рецепорам) імунотерапії імуноглобулінами.

Моноклональні антитіла мишей проти лімфоцитів і цитокинов людини застосовують для придушення аутоіммунних реакцій, трансплантаційного імунітету. Нижче перераховані деякі варіанти використання моноклональних антитіл:

- антитіла проти CD20 В-лімфоцитів для імуносупресії (Мабтера)

- антитіла проти рецепторів до интерлейкину 2 – при загрозі відторгнення ал-лотрансплантанта нирки;

- антитіла проти IGE – при важких алергічних реакціях (Ксолар).

Препарати кісткового мозку, лейкоцитів і селезінки

Мієлопід отримують з культури кістковомозкових кліток свиней. Він містить иммуно-модуляторы кістковомозкового походження — миелопептиды. Мієлопід стимулює протипухлинний імунітет, фагоцитоз, клетки-антителопродуценты, проліферацію гранулоцитів і макрофагів в кістковому мозку. Мієлопід використовується при лікуванні септичних, затяжних і хронічних інфекційних захворювань бактерійної природи, вторинних иммунодефицитнов, оскільки володіє здатністю підсилювати синтез антитіл у присутності антигенів. Мієлопід (флакон 5 міліграм) вводять в/м щодня або через день. Разова доза 0,04-0,06 міліграм/кг. Курс терапії складається з 3-10 ін’єкцій, що виконуються через день.

Лейкоцитарний чинник перенесення («трансфер-чинник») група біологічно активних речовин, що екстрагуються з лейкоцитів здорових або імунізованих донорів за допомогою багатократних послідовних заморожувань і розморожувань. Трансфер-фактори в підсилюють гіперчутливість сповільненого типу до конкретних антигенів. Препарат перешкоджає розвитку імунологічної толерантності, підсилює диференціювання Т-клеток, хемотаксис нейтрофілів, утворення інтерферонів, синтез імуноглобулінів (в основному класу М). Разова доза складає для дорослих 1-3 одиниці сухої речовини. Використовується в лікуванні первинних иммунодефицитов, особливо макрофагального типу і терапії вторинних иммунодефицитов лімфоїдного типу (при дефектах диференціювання і проліферації Т-клеток, порушенні хемотаксису і презентації антигенів).

Цитокини - група біологічно активних глікопептидів-медіаторів, що виділяються імунокомпетентними клітками, а також фібробластами, клітками ендотелію, епітелію. Основні напрями цитокинотерапии:

- ингибиция продукції цитокинов запалення (IL-1, TNF-б) за допомогою протизапальних засобів і моноклональних антитіл;

- корекція цитокинами недостатності иммунореактивности (препарати IL-2, IL-1, інтерферони);

- посилення цитокинами імуностимулюючого ефекту вакцин;

- стимуляція цитокинами протипухлинного імунітету.

Беталейкин - рекомбинантный IL-lв, випускається в ампулах по 0,001; 0,005 або 0,0005 міліграм (5 ампул). Стимулює лейкопоез при лейкопеніях, викликаних цитостатиками і опромінюванням, диференціювання імунокомпетентних кліток. Застосовують в онкології, при післяопераційних ускладненнях, затяжних, гнійно-септичних інфекціях. Вводять в/в краплинно в дозі 5 нг/кг для імуностимуляції; 15-20 нг/кг для стимуляції лейкопоезу щодня на 500 мл 0,9% розчину натрію хлорада протягом 1 – 2 ч. Курс – 5 інфузій.

Ронколейкин - рекомбинантный IL-2. Свідчення: ознаки імунодефіциту, гнійно-запальні захворювання, сепсис, перитоніт, абсцеси і флегмони, піодермії, туберкульоз, гепатит, СНІД, онкологічні захворювання. При сепсисі вводять по 0,25 – 1 мг (25000 – 1000000 ME) в 400 мл 0,9% розчину хлориду натрію в/в краплинно із швидкістю 1-2 мл/хв протягом 4-6 г., при онкологічних захворюваннях – 1-2 млн ЕД 2-5 разів з інтервалами 1-3 дні, по 25000 ME в 5 мл фізіологічного розчину вводять при синуситах у верхньощелепну або лобову пазухи; інсталяції в уретру при хламидиозе щодня по 50000 ME (14-20 діб); перорально при иерсинеозах і діареях по 500000 – 2500000 в 15-30 мл води, що дистилює, натщесерце щоденно 2-3 дні. Ампули по 0,5 міліграм (500000 ME), 1 міліграм (1000000 ME).

Нейпоген (филграстим) – рекомбинантный гранулоцитарний колониестиму-лирующий чинник (Г-КСФ) стимулює освіта функціонально активних нейтрофілів і частково моноцитів вже в перших 24 години після введення, активує гемопоез (для огорожі аутокрови і кісткового мозку з метою пересадки). Застосовують при нейтропеніях хіміотерапій, для профілактики інфекцій в дозі 5 мкг/кг/сутки в/в або п/к через 24 години після циклу лікування протягом 10-14 днів При природженій нейтропенії 12 мкг/кг в добу п/к щодня.

Лейкомакс (молграмостим) - рекомбинантный гранулоцитарний макрофагальний колониестимулирующий чинник (ГМ-КСФ). Застосовують при лейкопеніях в дозі 1-10 мкг/кг/сутки, підшкірно за свідченнями.

Граноцит (ленограстим) – гранулоцитарний колониестимулирующий чинник, стимулює проліферацію попередників гранулоцитів, нейтрофілів. Застосовують при нейтропеніях по 2-10 мкг/кг/сутки протягом 6 днів.

Лейкінферон - є комплекс цитокинов першої фази імунної відповіді і включає IFN-б, IL-1, IL-6, IL-12, TNF-б, MIF. При бактерійних інфекціях курс лікування повинен бути інтенсивним (через день по одній амп., в/м) і лише при відновленні імунітету що підтримує (2 рази на тиждень по 1 амп., в/м).

Інтерферони Класифікація інтерферонів по їх походженню представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікація інтерферонів

Джерело інтерферону

Препарат

Клітка-мишень

Ефект

Лейкоцити

α-інтерферон (егіферон, велферон)

Інфікована вірусом клітка, макрофаги, NK, епітелій

Антивірусний, антипроліферативний

Фібробласти

β-інтерферон (фіблоферон, бетаферон)

Інфікована вірусом клітка, макрофаги, NK, епітелій

Антивірусний, антипроліферативний

Т-, В-клітки чи NK-клітки

γ-інтенферон (гамма-ферон, імуноферон)

Т-клетки и NK

Посилення цитотоксичности, антивірусний

Биотехнология

рекомбінантний α2-інтерферон (реоферон,

інтрон А)

Теж

Теж

Біотехнологія

Ω-інтерферон

Теж

Противірусний, протипухлинний

Механізм імуномодулюючої дії інтерферонів реалізується через посилення експресії рецепторів на мембранах кліток і через залучення в дифферен-цировку. Вони активують NK, макрофаги, гранулоцити, інгібірують пухлинні клітки. Ефекти різних інтерферонів відрізняються. Інтерферони I типу – α і β -стимулируют експресію на клітках MHC I класу, а також активують макрофаги, фібробласти. Інтерферон-гамма II типу підсилює функції макрофагів, експресію MHC II класу, цитотоксичность NK і Т-килеров. Біологічне значення інтерферонів не обмежується тільки вираженим противірусним ефектом, вони проявляють антибактериальныую і імуномодулюючу активність.

Інтерфероновий статус імунокомпетентної людини в нормі визначається кількостями слідів цих глікопротеїнів в крові (< 4 МЕ/мл) і на слизистих оболонках, але лейкоцити здорових людей при антигенному роздратуванні володіють вираженою здатністю синтезувати інтерферони. При хронічних вірусних захворюваннях (герпес, гепатит і ін.) здібність до вироблення інтерферонів у хворих понижена. Спостерігається синдром дефецита інтерферону. В той же час у дітей у випадках первинних иммунодефицитов лімфоїдного типу интерферонная функція лейкоцитів збережена. При антигенному стимулі в нормі виробляються всі типи інтерферонів, проте найбільше значення для місцевого противірусного імунного статусу має титр α-интерферона.

Інтерферони в дозах до 2 млн ME надають імуностимулюючий ефект, а їх високі дози (10 млн ME) викликають імуносупресію.

Необхідно пам’ятати, що всі препарати інтерферонів можуть викликати лихоманку, гриппоподобный синдром, нейтропенії і тромбоцитопенії, алопецію, дерматити, порушення функції печінки і нирок і ряд інших ускладнень.

Лейкоцитарний α-интерферон (эгиферон, валферон) використовується як профілактичний препарат у формі місцевих аплікацій на слизисту оболонку в епідемічні періоди і при лікуванні ранніх стадій гострих респіраторних і інших вірусних захворювань. При вірусних ринітах необхідне введення интраназально достатньо великої дози (3×10б ME) 3 рази на день в ранній період захворювання. Препарат швидко виводиться сослизью і инактивируется її ферментами. Застосування його більше тижня може викликати посилення запалення. Очні интерфероновые краплі використовують при вірусних поразках око.

Інтерферон-β (бетаферон) застосовують для лікування рассеяного склерозу, гальмує реплікацію вірусів в мозковій тканині, активує супресори иммуного відповіді.

Людський імунний γ-інтерферон (гаммаферон) володіє цитотоксичними ефектами, модулює активність Т-лімфоцитів і активує В-клетки. При цьому препарат може викликати пригноблення антителообразования, фагоцитозу і модифікувати відповідь лімфоцитів. Ефект г-інтерферону на Т-клетки зберігається 4 тижні. Застосовують при псоріазі, Віл-інфекції, атопічному дерматиті, пухлинах.

Дози препаратів інтерферону для парентерального введення підбираються індивідуально: від декількох тисяч одиниць на 1 кг маси тіла до декількох мільйонів одиниць на 1 ін’єкцію. Курс 3-10 ін’єкцій. Побічні реакції: гриппоподобный синдром.

Рекомбінантний інтерферон альфа-2в (интрон А) призначають при наступних захворюваннях:

множинна мієлома - підшкірно 3 рази на тиждень, починаючи з дози 2 х105 Ме/м2.

саркома Калоші — по 50 х 105 Ме/м2 підшкірно щодня протягом 5 днів, потім слідує перерва в 9 днів, після чого курс повторюють;

злоякісна меланома - по 10 х 106МЕ п/к 3 рази на тиждень через день не менше 2 місяців;

волохато-клітинний лейкоз - п/к по 2 х 10б Ме/м2 3 рази на тиждень 1-2 мес;

папиломатоз, вірусний гепатит - початкова доза 3 х 10б МЕ/М 3 рази на тиждень впродовж 6 місяців в першому випадку (після хірургічного видалення папілом) і 3-4 місяці – в другому випадку.

Лаферон (лаферобиот) рекомбинантный альфа-2бета интерферон применяют в терапии взрослых и детей при: остром и хроническом вирусном гепатите; острых вирусных и вирусно-бактериальных заболеваниях, рино- и коронавирусной, парагрипозной инфекциях, ОРВИ; при менингоэнцефалите; при герпетических заболеваниях: опоясующнм лишае, поражении кожи, гениталий, кератите; острых и хронических септических заболеваниях (сепсис, септицемия, остеомиэлиты, деструктивная пневмония, гнойный медиастенит); рассеянном склерозе (инъекции не менее чем один год); раке почек, молочной железы, яичника, мочевого пузыря, меланоме (в том числе в дисиминованой форме); гемобластозах: волосатоклеточном лейкозе; хроническом миелолейкозе, остром лимфобластном лейкозе, лимфобластной лимфосаркоме, Т-клеточной лимфоме, множественной миеломе, саркоме Капоши; как средство, которое снимает интоксикацию при облучении и химиотерапии онкологических больных. Выпускается лаферон по: 100 тыс. МЕ, 1 млн. МЕ, 3 млн. МЕ, 5 млн. МЕ, 6 млн. МЕ 9 млн. МЕ и 18 млн. МЕ. Назначают при: герпес-зостер обкалывают по ходу нерва близ высыпания 2-3 млн. МЕ в 5 мл физ. р-ра и нанесение на папулы лаферона, смешанного с косметической эмульсией ЛА-КОС (или детским кремом) в соотношении 1 млн. МЕ лаферона на 1-2 см3 крема; остром вирусномй гепатите В в/м по 1 – 2 млн. МЕ 2 р. в сутки 10 дней; хроническом вирусномй гепатите В в/м по 5 млн. МЕ 3 р. в неделю 4-6 недель (при гипертермической реакции за 20-30 мин до введения лаферона принять 0,5 г парацетамола, по необходимости прием антипиретиков повторить через 2-3 часа после инъекции лаферона); при хроническом вирусном гепатите С в/м в дозе 3 млн. МЕ 3 р. в неделю 6 месяцев; при ОРВИ и гриппе: в/м по 1-2 млн. МЕ 1-2 р. в день вместе с интраназальным введением (1 млн. МЕ развести в 5 мл физ. р-ра, заливать в каждый носовой ход по 0,4-0,5 мл 3-6 р. в день, р-р подогреть до 30-35°С); при постгриппозном менингоэнцефалите вводить в/в 2-3 млн. МЕ 2 р. в сутки (под защитой антипиретиков); при сепсисе в/м (капельное на физиологическом растворе) введение в дозе 5 млн. МЕ 5 дней и более; при дисплазии эпителия шейки матки, папиллома вирусного и герпетического генезиса, при хламидиозе в/м 3 млн. МЕ 10 дней и локально: 1 млн. МЕ лаферона смешать с 3-5 см3 косметической эмульсии ЛА-КОС (или детского крема), вносить с помощью апликатора на шейку матки каждый день (желательно перед сном); при кератите, кератоконъюнктивите, кератоувеите парабульбарно по 0,25-0,5 млн. МЕ 3 – 10 дней и лаферон в инстиляциях: 250-500 тыс. МЕ на 1 мл физ. р-ра 8-10 раз в день; при бородавках в/м по 1 млн. МЕ 30 дней; при рассеянном склерозе в/м 1 млн. МЕ 2-3 раза в день 10 дней, затем 1 млн. МЕ 2-3 раза в неделю 6 месяцев; при раке различных локализаций в/м 3 млн. МЕ 5 дней до хирургического вмешательства, затем курсами по 3 млн. МЕ 10 дней через 1,5-2 месяца; при первичноограниченной меланобластоме эндолимфатическое введение 6 млн. МЕ/м2 в комбинации с цитостатиками, поддерживающая терапия недельными курсами: 2 млн. МЕ/м2 лаферона через день, 4 раза (курс – 8 млн. МЕ/м2) ежемесячно; множественная миелома – в/м ежедневно в дозе 7 млн. МЕ/м2 на протяжении 10 дней (курс – 70 млн. МЕ/м2) после курса химио- и гамма-терапии, поддерживающая терапия недельными курсами в дозе 2 млн. МЕ/м2 в/м, 4 введения через день (курс – 8 млн. МЕ/м2), в течение 6 месяцев, интервал между курсами 4 недели; саркома Капоши в/м 3 млн. МЕ/м2 10 дней после цитостатичной терапии, поддерживающая терапия недельными курсами, п/к 2 млн. МЕ/м2 4 раза через день (курс – 8 млн. МЕ/м2), 6 курсов с интервалом 4 недели; базально-клеточный рак п/к введение в зону опухоли 3 млн. МЕ в 1-2 мл воды для инъекций, 10 дней, повторный курс через 5-6 недель.

Роферон-А - рекомбинантный інтерферон – альфа 2а вводять в/м (до 36 млн ME) або п/к (до 18 млн ME). При волохато-клітинному лейкозі – 3 млн МЕ/СУТКИ в/м 16-24 тижні; мієломна хвороба – 3 млн ME 3 рази на тиждень в/м; саркомі Калоші і почечноклеточной карценоме – 18-36 млн ME в добу; вірусному гепатиті В – 4,5 млн ME в/м 3 рази на тиждень 6 міс.

Віферон - рекомбинантный інтерферон α-2β застосовують у вигляді свічок (по 150 тыс ME, 500 тыс ME, 1 млн ME), мазь (40 тыс ME в 1 г). Призначають при інфекційно-запальних захворюваннях (ОРВІ, пневмонія, менінгіт, сепсис і ін.), при гепатитах, при герпесі шкіри і слизистих оболонок – 1 раз на день або через день в свічках; при герпесі – додатково змащують уражені ділянки шкіри маззю 2-3 рази на добу. Дітям свічки по 150 тыс ME 1×3 разу через 8 годин 5 днів. При гепатитах – по 500 тыс ME.

Реаферон (интераль) рекомбинантный інтерферон α2 призначають при гепаите В, вірусному менінгоенцефаліті внутрішньом’язовий по 1-2х10α ME 2 рази в день 5-10 днів, потім дозу знижують. При грипі, кору може застосовуватися интраназаль-Ко; при генітальному герпесі – мазь (0,5х10б МЕ/Г), оперізувальному – внутрішньом’язовий по 1×106 ME в день 3-10 днів. Використовують також для лікування пухлин.

Біостимулятори різного походження Багато сигналів, зв’язуючі ЦНС і імунну систему передаються біологічно активними речовинами, що виконують в ЦНС функції нейтромедиаторов і нейромодуляторов, а в периферичних тканинах – функції гормонів. До них відносять: гормони, біогенні аміни і пептиди. Нейро-регуляторні біологічні медіатори і гормони впливають на диференціювання лімфоцитів і їх функціональну активність. Наприклад, аденогіпофіз секретує такі иммунотропные медіатори як соматотропін, адрено-кортикотропный гормон, гонадотропні гормони, групу тиреотропних гормонів, а також спеціальний гормон – чинник зростання тимоцитов.

Гепарин - мукополісахарид, стимулює гемопоез, підсилює вихід лейкоцитів з кістковомозкового депо і підвищує функціональну активність кліток, підсилює проліферацію лімфоцитів в лімфовузлах, підвищує резистентність еритроцитів периферичної крові до гемолізу. У дозах 5 – 10 тыс ЕД володіє фібринолітичним, таким, що дезагрегує тромбоцити і слабким імуносупресивним ефектом, підсилює дію стероїдів і цитостатиків. При внутрішньошкірному застосуванні у хворих в декілька крапок в малих дозах від 200 до 500 ЕД надає иммунорегулирующий ефект – нормалізує понижений рівень лімфоцитів, їх спектр субпопуляції; надає при цьому стимулюючу дію на нейтрофіли.

Вітаміни Під впливом вітамінів змінюється активність біохімічних процесів в клітках, у тому числі і імунологічних. Деякі форми імунологічної недостатності асоціюються з дефіцитом тих або інших вітамінів .Примером може бути первинна форма дефекту фагоцитозу — синдром Чедіак-хигаси. При луною захворюванні прийом вітаміну С в дозі 1 грам в добу протягом декількох тижнів активує ферментні окислювально-відновні системи фагоцитів (нейтрофілів і макрофагів) до стадії компенсації їх бактерицидної функції.

Аскорбінова кислота нормалізує активність Т-лімфоцитів і нейтрофілів у хворих з початково пониженими показниками. Проте високі дози (10 г) викликають імунодепресію.

Вітамін Е – (Токоферолу ацетат, б-токоферол) міститься в соняшниковій, кукурудзяній, соєвій, обліписі олії, в яйцях, молоці, м’ясі. Володіє антиоксидантными і імуностимулюючими властивостями, застосовують при м’язовій дистрофії, порушенні статевої функції, при хіміотерапії. Призначають всередину і внутрішньом’язовий по 0,05-0,1 г в добу 1-2 міс. Призначення вітаміну Е в добовій дозі 300 ME 6-7 днів перорально збільшує кількість лейкоцитів, Т- і В-лімфоцитів. У комбінації з селеном вітамін Е збільшував кількість антителообразующих кліток. Вважають, що вітамін Е змінює активність липо- і циклооксигенази, підсилює продукцію IL-2 і імунітет, інгібірує зростання пухлин. Токоферол в дозі 500 міліграм щодня нормалізував показники імунного статусу.

Цинк ацетат (10 міліграм 2 рази на день, 5 міліграм до 1 місяця) є стимулятором антителогенеза і гіперчутливості сповільненого типу. Цинк-тімулін вважається одним з основних гормонів тимуса. Препарати цинку підвищують резистентність до респіраторних інфекцій. При дефіциті цього мікроелемента визначається кількісний дефіцит антитело-продуцирующих кліток, дефекти синтезу субкласу IgG2 і IGA. Описана окрема форма первинної імунологічної недостатності – “энтеропатический акродерматит з комбінованою імунологічною недостатністю”, яка майже цілком коррегируется прийомом препаратів цинку, наприклад, сульфату цинку. Прийом препарату здійснюється постійно. Окисел цинку призначають в пороші після їжі з молоком, соками. При акродерматиті – 200-400 міліграм в добу, потім – 50 міліграм/діб. Ддетям, для грудних дітей 10-15 міліграм/діб, підліткам і дорослим – 15-20 міліграм/діб. Профілактично – 0,15 мг/кг/сутки.

Літій володіє иммунотропным ефектом. Хлорид літію в дозі 100 міліграм/кг або карбонат літію у віковій дозі на прийом, викликають иммуно-модулирующий ефект при імунологічній недостатності, обумовленій дефіцитом цього мікроелемента. Літій підсилює гранулоцитопоэз, продукцію колоние-стимулирующего чинника кістково-мозковими клітками, що використовується в терапії гіпопластичних станів кровотворення, нейтропеніях і лімфопеніях. Активує фагоцитоз. Сема застосування препарату: дозу поступово підвищують з 100 міліграмом до 800 міліграм/діб, а потім знижують до початкової.

Фітоїммуномодулятори Настої, відвари трав володіють иммуномодулирующей (імуностимулюючою) активністю.

Елеуторококк при нормальному імунному статусі не змінює показники імунітету. Володіє интерфероногенной активністю. При дефіциті числа Т-клеток нормалізує показники, підсилює функціональну активність Т-клеток, активує фагоцитоз, неспецифічні реакції імунітету. Застосовують по 2 мл спиртного екстракту за 30 хвилин до їжі 3 рази в день 3-4 тижня. У дітей для профілактики рецидивів ОРЗ по 1 капле/1 рік життя 1-3 рази на добу 3-4 тижні.

Женьшень Підвищує працездатність і загальну опірність організму до захворювань і несприятливих дій, не викликають шкідливих побічних явищ і можуть застосовуватися тривалий час. Корінь женьшеня — сильний збудник ЦНС, не володіє негативними ефектами, не порушує сон. Препарати женьшеня стимулюють тканинне дихання, збільшують газообмін, покращують склад крові, нормалізують ритм серця, підвищують світлочутливість очей, прискорюють процеси загоєння, пригнічують життєдіяльність деяких бактерій, підвищують стійкість до радіації. Препарати з нього рекомендується застосовувати в осінньо-зимовий період. Найбільш стимулюючий ефект спостерігається при використанні порошку женьшеня і настоянки на спирті 40 градусів. Разове дозування складає 15-25 крапель спиртної настоянки (1:10) або 0,15-0,3 г порошку женьшеня. Приймати 2-3 рази на день до їжі курсами по 30-40 днів, після чого зробити перерву.

Наполяжи соцветий ромашки аптечною Містить ефірні масла, азулен, ан-тимисовую кислоту, гетерополисахариды, що володіють імуностимулюючою здатністю. Використовують настій ромашки для підвищення активності імунної системи після переохолодження, при тривалих стресових ситуаціях, в осінньо-весняний період для профілактики простудних захворювань. Настій приймають всередину по 30-50 мл 3 разів на день протягом 5-15 днів.

Ехінацея (Echinacea purpurea) надає імуностимулюючу, протизапальну дію, активує макрофаги, секрецію цитокинов, інтерферонів, стимулюють Т-клетки. Застосовують для профілактики простудних захворювань в осінньо-весняний період, а також для лікування вірусних і бактерійних інфекцій верхніх дихальних шляхів, сечостатевого тракту і ін. Рекомендується 40 крапель 3 рази на день, розбавлені водою. Підтримуючі дози – 20 крапель 3 рази в день перорально протягом 8 тижнів.

Іммунал - настій 80% соку ехінацеї пурпурною, 20% етанолу. Призначають по 20 крапель всередину кожні 2-3 години при ОРЗ, грипі, потім 3 рази на день. Курс 1-8 тижнів.

Біостимулятори – адаптагены: настоянка лимонника, відвари і настої низки, чистотілу, календули, фіалки трибарвної, солодкового кореня і кульбаби володіють иммунокорригирующим ефектом. Існують препарати: глицерам, ликвиритон, элексир грудний, калефлон, настоянка календули.

Бактеріоїммунотерапія Дісбіози слизистих оболонок грають важливу роль в патології. Антібіотікотерапія, цитостатическая і променева терапія викликають порушення біоценозу слизистих оболонок, в першу чергу кишечника, і тоді виникають дисбактеріози. Пробіотічеськие лактобактерії і бифидобактерии, колибактерии, виділяючи колицины, інгібірують зростання патогенних бактерій. Проте важливе не тільки придушення патогенних бактерій і грибів, але і те, що при дисбиозе виникає недостатність, продуцировавшихся нормальною флорою необхідних біологічно активних речовин: вітамінів (В12, фолиевой кислоти), ліпополісахаридів кишкової палички, стимулюючих активність системи імунітету і ін. У результаті дисбактеріози супроводжуються імунодефіцитом. Тому препарати природної флори використовуються для відновлення нормального біоценозу кишечника, що грає важливу роль в стимуляції функцій імунної системи.

Грампозитивні лактобактерії і бифидобактерии стимулюють проти-воинфекционный і протипухлинний імунітет, індукують толерантність при алергічних реакціях. Вони безпосередньо викликають помірне виділення цитокинов імунокомпетентними клітками. У результаті посилюється синтез секреторного IGA. З іншого боку, лактобактерії, проникаючи через слизисту оболонку, можуть бути причиною інфекції і індукувати системну імунну відповідь, тому пробиотические бактерії служать сильними імуномодуляторами, особливо в імунодефіцитному організмі. Препарати живих бактерій не застосовують одночасно з антибіотиками і хіміопрепаратами, пригноблюючими їх зростання.

Лактобактерії - антагоністи патогенних мікробів, виділяють ферменти і вітаміни. Рекомендується призначати спільно із специфічними бактеріофагами, що пригнічують патогенну флору. Недоцільно застосовувати їх при кандидозах, оскільки їх кислоти підсилюють зростання грибів.

Біфідумбактерін сухий - висушені живі бифидобактерии. Дорослим по 5 пігулок 2-3 рази на день за 20 мін до їжі. Курс до 1 міс. Дітям – у флаконах, розводять теплою кип’яченою водою (1 пігулка: 1 чайну ложку) по 1-2 дози 2 рази на день.

Застосовують при дисбактеріозах, энтеропатиях, штучному вигодовуванні дітей, лікуванні недоношених, гострих кишкових інфекціях (дизентерія, сальмонельоз і ін.), хронічних захворюваннях кишечника (гастрит, дуоденіт, коліт), променевий і хіміотерапії пухлин, кандидозних вагінітах, непереносимості їжі і харчової алергії, дерматитах, екземі, нормалізації мікрофлори слизистої оболонки ротової порожнини при стоматитах, парадонтитах, цукровому діабеті, хронічних захворюваннях печінки і підшлункової залози, роботі в шкідливих і екстремальних умовах.

Біфікол сухий - живі висушені бифидобактерии і кишкова паличка vrt7. Дорослим і дітям старше за 3 роки – за 20-30 мін до їжі по 3-5 табл 2 рази на день, запивати водою. Курс 2-6 тижнів.

Біфіформ містить не менше 107 Bifidobacterium lobgum, а також 107 Еп-fgrococcus faecium в капсулах. При дисбактеріозі I-II ступеня по 1 капсулі 3 рази на день, курс 10 днів, при дисбактеріозі II-III ступеня збільшення курсу до 2-2,5 недель-

Лінекс - комбінований препарат, містить три компоненти природної мікрофлори з різних відділів кишечника: у одній капсулі – 1,2х107 живьк ліофілізованих бактерій Bifidobacterium infantis, Lactobacillus, Cl. dophilus і Str. faecium стійких до антибіотиків і хіміопрепаратів. Підтримують мікробіоценоз у всіх відділах кишечника – від тонкої кишки до прямій. Призначають: дорослим по 2 капсули 3 рази на день запиваючи кип’яченою водою, молоком; дітям до 2-х років – по 1 капсулі 3 рази на день, запиваючи рідиною або змішуючи з нею вміст капсули.

Колібактерін сухий - висушена жива кишкова паличка, штам M-l7, що є антагоністом для патогенних мікробів, стимулює імунітет, а також ферменти і вітаміни.. Дорослим 3-5 табл 2 рази на день за 30-40 мін до їжі, запивають лужною мінеральною водою. Курс 3 нед -1,5 міс.

Біфікол - комбінований препарат.

Бактісубтіл - споробактерии культури ГР-5832 (АТСС 14893) 35 міліграм-109 спор, застосовують при діареях, дисбиозах по 1 кап 3-10 разів на добу за 1 годину до їжі.

Ентерол-250, на відміну від бактериосодержащих препаратів, має у складі дрожжи-сахаромицеты (Saccharomycetes boulardii), які служать антагоністами патогенних бактерій і грибів. Рекомендується при діареях, дисбактеріозах, може застосовуватися у поєднанні з антибактеріальною терапією. Призначають дітям до 3-х років по 1 капсулі 1-2 рази на добу 5 днів, дітям старше за 3-і роки і дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу 7-10 днів.

Хілак форте містить продукти метаболічної активності пробиотических штамів лактобацил і нормальних мікроорганізмів кишечника – кишкової палички і фекального стрептокока: молочна кислота, амінокислоти, короткоцепочечные жирні кислоти, лактоза. Сумістимо з прийомом антибіотиків. Не рекомендується одночасне застосування антацидних препаратів із-за можливої нейтралізації молочної кислоти, що входить в склад Хилак-форте. Призначають в дозі 20-40 крапель 3 рази на день протягом 2-3 тижнів (дітям грудного віку 15-30 крапель 3 рази на добу), приймають в невеликій кількості рідини до або під час їди, виключаючи молоко і молочні продукти.

Гастрофарм - живі ліофілізовані клітини Lactobacillus bulgaricus 51 і метаболиты їх життєдіяльності (молочна і яблучна кислоти, нуклеїнові кислоти, ряд амінокислот, поліпептиди, полісахариди). Всередину, 3 рази на добу, розжовувавши з невеликою кількістю води. Разова доза для дітей складає S пігулки, для дорослих – 1-2 пігулки.

Іммуномодулірующие ефекти антибіотиків умовно-патогенні мікроби (стафілококи, стрептококи, кишкова паличка і ін.) є етіологічними чинниками а також збудниками більшості захворювань, що мають інфекційно-запальний характер. Тому основним лікувальним заходом служить антибактеріальна терапія, зокрема, використання антибіотиків. Спроби «стерилізувати» хворого антибактеріальними засобами ведуть до дисбактеріозів, мікозів, що створюють нові проблеми.

Умовно-патогенні мікроби не викликають хвороби у більшості людей і є нормальними мешканцями шкіри і слизистих оболонок. Причина їх активації – недостатня резистентність організму – імунодефіцит. Тому основою інфекційно-запальних хвороб служать природжені або придбані, гострі і хронічні иммунодефициты, які створюють сприятливі умови для розмноження мікробів, в нормі постійно элиминируемых чинниками імунітету. Прикладом поширеного гострого імунодефіциту є синдром простуди, коли на тлі гіпотермії організму пригноблюється природна резистентність до умовно-патогенних мікробів.

Із сказаного виходить, що без відновлення реактивності організму, придушення тільки мікрофлори часто є недостатнім для повного одужання. Більш того, багато антибактеріальних засобів пригноблюють імунітет, створюють умови для контамінації організму резистентними до антибіотиків штамами. Ще більш посилює проблему поширене «профілактичне» застосування антибактеріальних засобів при вірусних інфекціях. Основні шляхи вирішення проблеми: одночасне застосування антибіотиків і засобів, нормалізуючих пригноблювані ланки системи імунітету; додаткове застосування засобів імунореабілітаціи; максимальне збереження і відновлення ендоекології організму. Можливі два види впливу антибіотиків на імунну відповідь: пов’язані з лізисом або пошкодженням бактерій і обумовлені прямим впливом на клітки імунної системи.

1. Ефекти, опосередковані пошкодженими бактеріями:

- ингибиция синтезу клітинної стінки (пенициллины, клиндацимин, цефалоспорины, карбапенемы і ін.) – знижує стійкість бактерійних кліток до дії бактерицидних чинників лейкоцитів і макрофагів;

ингибиция синтезу білка (макроліди, рифампицин, тетрациклін, фторхинолоны і ін.) викликає зміни клітинної мембрани мікроорганізмів і можуть підсилювати фагоцитоз за рахунок зниження експресії на поверхні бактерійних кліток білків з антифагоцитарними функциямию, в той же час ці антибіотики пригнічують імунну відповідь у зв’язку з порушенням синтезу білка в клітках системи імунітету;

дезинтеграція мембрани грамнегативних бактерій і підвищення її проникності (аміноглікозиди, поліміксин В) збільшує чутливість мікроорганізмів до дії бактерицидних чинників.

2. Ефекти антибіотиків обумовлені звільненням з мікроорганізмів при їх руйнуванні біологічно активних речовин: ендотоксинів, екзотоксинів, глікопептидів і ін. Невеликі дози ендотоксинів необхідні для нормального розвитку імунітету, роблять сприятливий вплив, стимулюють неспецифічну резистентність до бактерійних і вірусних інфекцій, а також до раку. Це видно на прикладі кишкової палички, яка є нормальним мешканцем кишечника. При її руйнуванні виділяється невелика кількість ендотоксину, стимулююча місцевий і загальний імунітет. Тому при таких затяжних інфекціях часто ефективні препарати бактерійних ліпополісахаридів – продигиозан, пирогенал і ликопид. Проте при важкій інфекції і виділенні великої кількості ендотоксину в потік крові, індуковані ним цитокины (IL-1, TNF-б) можуть викликати пригноблення фагоцитозу, виражений токсикоз аж до токсико-септического шоку з падінням серцево-судинної діяльності. З іншого боку, інтенсивний лізис великої кількості бактерій і виділення ендотоксинів, може привести до побічних реакцій, типу Джаріша-герксгеймера.

Ефекти, обумовлені прямим впливом антибіотиків на систему імунітету:

- бета-лактамные антибіотики підсилюють фагоцитоз і хемотаксис лейкоцитів, але у великих дозах можуть пригноблювати антителообразование і бактерицидність крові;

- цефалоспорины, зв’язуючись з нейтрофілами, підвищує їх бактерицидність, хемотаксис і окислювальний метаболізм у хворих з иммунодефицитами.

- гентамицин знижує фагоцитоз і хемотаксис гранулоцитів і РБТЛ.

- макроліди (еритроміцин, рокситромицин і азитромицин) стимулюють функції фагоцитів, бактерицидність, хемотаксис, синтез цитокинов (IL-1 і ін.).

- фторхинолоны підсилюють проліферацію кліток імунної системи, підвищують синтез IL-2, фагоцитоз і бактерицидність.

- Тетрациклін, доксициклин пригноблюють фагоцити і синтез антитіл.

Іммуномодулірующие ефекти антибіотиків на систему імунітету приводять до розвитку алергічних реакцій. Основою служить взаємодія антибіотиків як гаптену з клітками системи імунітету і активація специфічної імунної відповіді.

Основні критерії призначення иммуномодулирующих препаратів

Лікарські засоби, дозволені як ІТЛС до медичного застосування за кордоном і основні захворювання, при яких вони призначаються, представлені в таблиці 2. Основні лікарські препарати, дозволені до медичного застосування як ІТЛС в Україні і Росії, приведені в таблиці 3.

Підстава для проведення імунотерапії є результати клинико-иммунологического дослідження. На підставі даних цього обстеження можна виділити 3 групи людей:

1. Особи, що мають клінічні ознаки порушення імунітету і зміни імунологічних показників.

2. Особи, що мають клінічні ознаки порушення імунної системи за відсутності змін імунологічних показників, що виявляються за допомогою звичайних лабораторних тестів.

3. Обличчя, зміни імунологічних показників, що мають тільки, без клінічних ознак недостатності імунної системи.

Таблиця 2. Імунотропні лікарські засоби, дозволені до медичного застосування в західних країнах і Японії

Препарат

Походження

Клінічне застосування

Препарати мікробного походження

БЦЖ (США, Європа)

Живі мікобактерії

Рак сечового міхура

Піцибаніл (Японія)

Екстракт Sir. Pyrogenes

Рак шлунку

Крестин (Японія)

Грибковий полісахарид

Теж

Лентинан (Японія)

Грибковий полісахарид

Теж

Біостин (Європа)

Екстракт KL Pneumoniae

Запальні захворювання легень

Бронхо-Ваксон (Європа)

Екстракт з 8 видів бактерій

Запальні захворювання легень

Препарати тимуса

Тимостимулін (Європа)

Екстракт з суміши тимічних пептидів

Раки

інфекції

Т-активін (Росія)

Екстракт з суміши тимічних пептидів

Раки

інфекції

Тимол-увокал (Німеччина)

Екстракт з сміши тимічних пептидів

Раки

інфекції

Тимодулін (Італія)

Екстракт з суміши тимічних пептидів

Раки

інфекції

Хімічно чисті препарати

Ромуртид (Японія)

Мурамілдипептид

Стимуляція лейкопоеза

Тимопептин ТР-5

Пентапептид

Ревматоідний артрит, інфекції і рак

Левамізол (США)

Фенідимідотіазол

Рак

Інозин пранобекс (Європа)

Інозин солевий комплекс

Інфекції

Політан (Франція)

Полінуклеотид

Рак молочних залоз

Таблиця 3. Іммунотропниє лікарські засоби, дозволені до медичного застосування в Україні і Росії

Препарат

Походження

Клінічне застосування

Препарати мікробного походження

Пірогенал

Ліпополісахарид

Ps. aeruginosa

Хронічні інфекції, псориаз, дерматоз

Продігіозан

Ліпополісахарид

В. prodigiosum

Хронічні інфекції, довготривалі незагоюючі рани

Рібомуніл

Рібосоми

К1. pneumoniae,

Str. pneumoniae,

Str. Pyogenes,

H. Influenzae,

S. pneumoniae

Хронічні захворювання легень

Нуклеінат натрия

Натрієва соль нуклеінової кислоти

Хронічні вірусні і бактеріальні інфекції

Препарати тимуса

Тактивин

Поліпептиди з тимуса крупної рогатої худоби

Захворювання з поразкою Т-системи імунітета, аутоімунні процеси, лімфопроліферативні захворювання

Тималін

Теж

Захворювання з поразкою Т-системи

Тимоптін

Теж

Захворювання з поразкою Т-системи

Тимактід

Теж

Захворювання з поразкою Т-системи

Тимостимулін

Екстракт тимуса

Захворювання з поразкою Т-системи

Вилозен

Екстракт вілочкової залози (тимуса)

Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів

Пептиди, синтезовані з клітин косного мозку

Мієлопід

Пептиди косного мозку

Захворювання з поразкою гуморального імунітету

Молграмостін (лейкомакс)

Цитокін, колонієстимулюуючий фактор

Лейкопенії

Реоферон

Рекомбінантний α-інтерферон

Вірусні інфекції, пухлини

Синтетичні і (чи) хімічно чисті препарати

Левамізол

Первинні, вторинні імунодефіцити, пухлини, аутоімунні процеси

Діуцифон

Захворювання з поразкою Т-системи імунітета

Тимоген

Глутаміл-триптофан

Захворювання з поразкою Т-системи імунітета

Лікопід

Глюкозамініл мураміл дипептид

Гострі і хронічні гнойно-запальні процеси, хронічні захворювання легенів, псоріаз

Полудан

Полиаденіл-уриділова кислота

Вірусні захворювання очей

Леакадин

2-карбомолазирідин

Лейкопенія, тромбоцитопенія

Кемантан

Адамантанове сполучення

Вторичні імунодефіцити, синдром хронічної втоми

Хворі 1 гр. повинні отримувати імунотерапію. Аналіз імунної системи осіб 2 гр. дозволяє виявити дефект фагоцитарною, Т- В-систем імунітету, систем комплементу і причину імунологічної недостатності. Хворі, що мають ознаки імунологічної недостатності, також повинні отримувати ІТЛС.

По клінічних проявах можна поставити попередній діагноз і зробити припущення про рівень пошкодження імунної системи. Наприклад, часті бактерійні інфекції, такі, як отити і пневмонії, найчастіше є результатом дефекту в гуморальній ланці імунітету, тоді як грибкові і вірусні інфекції зазвичай свідчать про переважний дефект в Т-системе імунітету.

На підставі клінічної картини можна зробити припущення про недостатність в системі секреторного IGA, по різній чутливості макроорганізму до патогенних мікробів можна судити про дефект в біосинтезі субкласів IGG, про дефекти в системі комплементу і фагоцитозу. Не дивлячись на відсутність видимих змін показників імунної системи у хворих 2 гр., проведення ним курсу імунотерапії повинно здійснюватися під контролем оцінки імунного статусу. Відносно осіб 3 гр. виникає питання, чи приведуть виявлені зміни до розвитку патологічного процесу або компенсаторні можливості організму в цілому і імунної системи, зокрема не дадуть їм розвинутися. Цей контингент потребує проведення імунологічного моніторингу.

Головною мішенню дії препаратів мікробного походження служать клітки моноцитарно-макрофагальної системи, природним завданням яких є елімінація мікроба з організму. Вони підсилюють функціональну активність цих кліток, стимулюючи фагоцитоз і микробицидность. Паралельно з цим відбувається і активація цитотоксичної функції макрофагів, що виявляється їх здатністю руйнувати in vivo пухлинні клітки. Активовані моноцити і макрофаги починають синтезувати цитокины: IL-1, IL-3, TNF, колониестимулирующий чинник і ін. Наслідком цього є активація як гуморальної, так і клітинної ланки імунітету.

Мішенню для дії препаратів тимического походження служать Т-лімфоцити, що виявляється індукцією синтезу Т-клетками цитокинов і посиленням проліферація, диференціювання і цитотоксичних властивостей.

Мішенню для дії препаратів кістково-мозкового походження служать В-лімфоцити, що виявляється посиленням синтезу антитіл.

Вибір иммуномодулирующего препарату і схеми його застосування визначаються лікарем-імунологом залежно від тяжкості основного захворювання, супутньої патології типу виявленого імунологічного дефекту.

Свідчення до иммуномодулирующей (иммунокорригирующей) терапії виникають за наявності імунопатології:

- рецидивів змішаної інфекції у зв’язку з ІД;

- затяжних і хронічних інфекційно-запальних захворювань, при яких передбачається наявність ІД;

- алергічних захворювань з недостатністю імунітету.

Імуномодулятори зазвичай не дають ефекту у хворих з первинними генетично детермінованими формами імунодефіциту. Проте при вторинних иммунодефицитах иммуномодулирующая терапія може виявитися найбільш оптимальним методом відновлення функції системи імунітету і імунореабілітаціи.

Свідчення до иммуномодулирующей терапії формуються не тільки на основі клінічних даних про хворому, але і на змінених лабораторних імунологічних показниках.

Для багатьох иммуномодулирующих препаратів встановлена залежність спрямованості їх ефекту від дози. Один і той же препарат залежно від дози, способу застосування і клінічного стану хворого володіє протилежними ефектами: підсилює або пригноблює функції імунної системи.

Правила призначення иммунотропных препаратів

При поразці кліток моноцнтарно-макрофагальной системи застосовуються — полиоксидоний в дозі від 6 до 12 міліграма; ликопид – в дозі 1 міліграма, 10 міліграм. При найбільш важких формах поразки використовуються препарати гранулоцитарно-макрофагальних колониестимулирующих чинників: молграмостим (лейкомакс) 150 мкг, 300 мкг, 400 мкг; филграстим (нейпоген) 300 мкг, 480 мкг. Для заместистельной терапії використовується лейкомасса.

При дефектах клітинної ланки імунітету застосовується один з наступних препаратів: полиоксидоний в дозі від 6 до 12 міліграма; тактивин в дозі 0,01% р-р — 1 мл п/к; тимоптин в дозі 100мкг; тимоген 0,01% р-р — 1 мл в/м; тималин 10 міліграм в/м 1 раз на день або через день.

При порушенні синтезу антитіл В-лімфоцитами показані — миелопид 0,003 г; полиоксидоний в дозі від 6 до 12 міліграма.

При порушенні гуморального імунітету (а- або гипогаммаглобулинемии) проводиться замісна терапія препаратами імуноглобулінів: сандоглобулин 1,0; 3,0; 6,0 і 12 г у флаконі; октагам 50,100, 200 мл у флаконі; интраглобин 2,5 г; 5,0 г; імуноглобулін нормальний людський для в/у введення 25 мл; биавен 1,0; 2,5; Препаратами, що IgM-содержащими, – пентаглобин 5% — 10,0 мл; 20,0 мл; 50,0 мл. Замісна терапія проводиться в режимі насичення (рівень імуноглобуліну G не менше 400 мкг/мл), що підтримує — під контролем лікаря-імунолога.

Основи імунотерапії вірусних інфекцій:

Активація внутріклітинного противірусного захисту (інтерферон).

Активація фагоцитозу і кілерів (полиоксидоний).

Скріплення вірусів після руйнування уражених кліток і виходу вірусних частинок в периферичну кров (специфічні гаммаглобуліни, плазма крові спільно з антибіотиками і противірусними препаратами – тамифлю).

Збільшення синтезу противірусних антитіл (гропринозин).

Тривалість лікування в стаціонарі від 20 до 30 днів.

Додаткова терапія - екстракорпоральні методи иммунокоррекции — плазмаферез, иммуносорбция, екстракорпоральна иммунофармакотерапия.

Вимоги до результатів лікування — купірування клінічних проявів імунної недостатності, зменшення частоти рецидивів захворювання, нормалізація або тенденція до нормалізації початково змінених показників імунітету.

Тривалість усунення імунологічних порушень складає від 30 днів до 6—9 мес і залежить від властивостей препарату, маркерного показника і характеру захворювання.

Хвороби і ускладнення, обумовлені імунотерапією і імунопрофілактикою

В процесі імунотерапії (ІТ) і імунопрофілактики (ІП) можливе виникнення індукованих ними захворювань. Вони зазвичай обумовлені підвищенням реактивності організму і розвитком алергічних і псевдоалергічних реакцій, зниженням реактивності і розвитком иммунодефицитов, порушенням метаболізму і індукцією ферментопатий. Відповідно видам ІТ розрізняють наступні захворювання:

- хвороби, викликані активною імунотерапією і ІП (поствакцинальні ускладнення, див. далі);

- хвороби, що виникли у зв’язку з пасивною ІТ (анафілактичний шок, сироваткова хвороба)

- патологія імуномодуляції: а) імунодепресивний синдром, би) синдроми імуностимуляції (алергічні, аутоіммунні і лимфопролиферативные захворювання), в) непередбачувані патологічні імуномодуляції (у зв’язку з порушенням експресії рецепторів або секреції иммунотропных чинників);

- інші неспецифічні ускладнення (метаболічні, токсичні і ін.).

Патологія імуномодуляції, в якій слід розрізняти синдроми імунодепресії і імуностимуляції, достатньо часто зустрічається у випадках неадекватного і неправильного застосування ІТС. Використання імуномодуляторів завжди припускає пригноблення одних ланок СІ, при стимуляції інших. Для профілактики ускладнень важливо контролювати як супрессирующие, так і стимулюючі ефекти з тим, щоб вони не набували патологічного характеру.

Імунодепресія небезпечна можливістю ускладнень у вигляді бактерійної, грибкової і вірусної інфекцій. Причому чим сильніше придушення імунітету, тим вірогідніше їх виникнення. При місцевому застосуванні імунодепресантів ускладнення перш за все наступають у вогнищі їх дії із-за придушення місцевих захисних реакцій і у зв’язку з модифікацією метаболізму тканин. Наприклад, застосування аерозолів глюкокортикостероидов індукує кандидози слизистих оболонок дихальних шляхів.

Синдром імуностимуляції клінічно виявляється у вигляді алергічних і аутоіммунних захворювань. Приватні його прояви — це різні клінічні форми лікарської алергії (анафілактичний шок, кропив’янка і набряк Квінке, токсикодермия, вісцелярні поразки). Реакції протікають за негайним і сповільненим типом і можуть бути як дійсними алергічними, так і псевдоалергічними. Лікарські реакції нерідко індукують і аутоіммунні захворювання (ВКВ, аутоіммунні гемолітичні анемії, лейкопенії і ін.). Імуностимуляція може бути причиною розвитку лимфопролиферативных синдромів (лімфоми, лимфолейкозы і ін.).

Застосування імунотерапевтичних препаратів, може привести до появи ускладнень, таких як гіперстимуляції відповідної ланки СІ, або, навпаки, до придушення синтезу окремих чинників СІ і до виникнення алергічних реакцій на домішці при недостатньому ступені очищення препарату. Ці ефекти виявляються різними видами порушень: метаболічними, токсичними і алергічними, викликаними зміною не тільки функцій СІ, але і нервової і ендокринної систем.

Токсичні і метаболічні ускладнення зазвичай обумовлені прямою дією ІТС на відповідну тканину. Більшість препаратів викликають характерні для них ускладнення.

Цитостатики пригнічують проліферацію кліток, пригноблюють кровотворення; глюкокортикостероиды модифікують всі види обміну речовин, у зв’язку з чим виникає цілий ряд ускладнень; імуномодулятор левамізол (декарис) пригноблює лейкопоез, викликає агранулоцитозы і шкірні висипи і так далі Багато негативних ефектів імуномодуляторів пов’язано з їх недостатньо виборчою тропностью до СІ, впливом на інші органи і системи. Рекомбінантниє, генно-інженерні препарати – інтерферони, інтерлейкіни, як правило, викликають лихоманку, загальне нездужання, лейкопенії або лейкоцитоз і інші негативні ефекти.

Для попередження розвитку ускладнень імунотерапії і імунопрофілактики необхідне обгрунтування заходів, що проводяться, наявність свідчень і оцінка можливих протипоказань. Це відноситься як до профілактичної протиінфекційної імунізації, так і протирецидивній імунопрофілактиці при алергії, імуномодуляції і імунодепресивній терапії. Активна імунотерапія зазвичай протипоказана при більшості гострих важких захворювань.

Імунореабілітація

Імунореабілітація (ІР) - комплекс імунологічних, иммунокоррегирующих,, соціальних, екологічних, біомедичних заходів імунопрофілактик, направлених на відновлення (нормалізацію, досягнення клинико-иммунологической ремісії, зникнення або минимализацию рецидивів при хронічній формі) зміненої імунологічної реактивності хворого, популяції або певного континенту населення.

Спеціалізована імунореабілітація проводиться для захворювань, в патогенезі яких превалюють симптоми імунопатології (аутоіммунні і імунодефіцитні захворювання) і для неї методи иммунокоррекции є такими, що ведуть.

Прикладна імунореабілітація використовується при решті захворювань, де необхідна базисна терапія.

Комплексна програма імунореабілітаціи включає:

клінічний (14-45 днів) – базисна імунореабілітація з використанням методів иммунокоррекции, направлених на відновлення функцій імунної системи;

амбулаторний (до 3-х років) – відновна імунореабілітація, застережлива рецидиви;

санаторно-курортний – що підтримує імунореабілітація, вживана після зникнення ознак хвороби.

Індивідуальна імунореабілітація направлена на хворого з імунодефіцитом з метою відновлення реактивності, або на хворого з алергією для зниження підвищеної реактивності.

Популяція імунореабілітація направлена на відновлення системи імунітету групи населення. Імунореабілітаціи можуть піддаватися колективи підприємств з виробництвом, що має шкідливі умови праці, приводить до зміни реактивності – імуномодуляції. Ця ІР колективу тісно пов’язана з соціальною ІР, що передбачає комплекс мерів по поліпшенню умов праці і соціального захисту. Імунореабілітація особливо необхідна населенню, що проживає в екологічно несприятливих регіонах, таких як зони Чорнобиля, Семипалатинська і інші забруднені радіонуклідами райони.

Екологічна імунореабілітація - це усунення иммунотропных дій чинників зовнішнього середовища, що приводять до тимчасових імуномодуляцій у здорових людей і зухвалі стійкі імуномодуляції у хворих, що реалізовуються як иммунодефициты, алергія, аутоіммунні захворювання, лимфопролиферативные синдроми. Тому заходи по ліквідації забруднення навколишнього середовища – повітря, води, рослин, отримання екологічно чистої їжі складають основу екологічної ІР. Переселення, зміна місцевості, особливо для чутливих людей на більш менш тривалий період – один із заходів екологічної імунореабілітаціи організму. Якщо такі заходи супроводжуються поліпшенням соціально-економічних умов життя і системою оздоровчих заходів, то вони служать основою комплексної імунореабілітаціи. Іноді ці заходи досить для усунення транзиторних, тимчасових несприятливих імуномодуляції.

Проте при стійких імуномодуляціях, ускладнених клінічними проявами інфекційно-запальних або алергічних захворювань, потрібний додатковий комплекс мерів і засобів як безлекарственного, так і лікарської дії на організм у вигляді обгрунтованих схем імунореабілітаціи.

Застосування иммунокоррегирующих, иммуномодулирующих засобів повинно обгрунтовуватися як клінічними, так і лабораторними даними обстеження хворого. Переважно на першому етапі використовувати засоби рослинного походження типу препаратів ехінацеї і адаптогенів, які в необхідних випадках можна комбінувати з тимическими імуномодуляторами, як правило, що не дають ускладнень.

Кожен віковий період вимагає особливих підходів до ІТ і ІР, пов’язаних з особливостями вікової імунопатології: у дітей це природжена імунопатологія і иммунодефициты, що виявляються як вірусно-бактерійні процеси; у юнацький період – це особливості подальшого становлення і модуляції системи імунітету, в середньому віці – професійні і екологічні види патології; у літньому віці – системно-соматичні, комбіновані порушення.Конспекты

Комментарии закрыты.