Тема Д

17 Февраль 2014Тема Д.. Державне казначейство в системі органів управління фінансами України

Заняття №4 Сутність діяльності та функції казначейства.

Суть діяльності державного казначейства.

Функції казначейства України.

Структура Державного Казначейства України.

Діяльність Державного казначейства -забезпечення виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та інших обов’язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків об’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.

Відповідно до Положення про Державне казначейство за № 590 від 31 липня 1995 р. на Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій:

здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

управляє наявними фінансовими ресурсами

провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ;

/

/

повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

^ 9) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

10) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

п>

п>

веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає

звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

А 2) здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;

у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:

здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до

законодавств

надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов’язані із роботою його територіальних органів;

Організаційна структура Казначейства враховує адміністративно-територіальний устрій країни.

У центрі (м. Київ) знаходиться ДКУ, в АРК-Головне управління ДКУ, на рівні областей – 27 Головних управлінь, окремі Головні управління у м. Києві та м. Севастополі. На рівні районів функціонує 684 управління – відокремлені структурні підрозділи Головних управлінь, які не мають статусу юридичної особи.

Усі Головні управління ДКУ є його територіальними органами – юридичними особами, що мають відповідні атрибути: самостійний баланс та печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ГУДК забеспечують здійснення казначейської політики на регіональному рівні.

Сучасна трирівнева структура системи органів ДКУ:

Г олова Казначейства призначається (звільняється) КМУ за поданням Прем’єр-міністра України і несе персональну відповідальність за діяльність Казначейства, затверджує його організаційну структуру, визначає обов’язки і повноваження своїх заступників, призначає і звільняє начальників територіальних органів.

Структура центрального апарату ДКУ

Посада

Очолювані віддили

Голова ДКУ

Забеспечення діяльності Голови ДКУ;

Управління внутрішнього фін. контролю та аудиту.

Перший

заступник

Департамент видатків Держ. бюджету;

Департамент позабюджетних;

Управління бюджетних надходжень

Управління обслуговування боргових зобов’язань держави;

Управління фін. ресурсів;

Відділ мережі та зведених показників бюджету

Заступник

Департамент обслуговування кошторисів головних розпорядниківу коштів та інших клієнтів;

Департамент консолідованої фін. звітності;

Департамент бух. обліку операцій держ. бюджету;

Департамент методології з обслуговування бюджетів, бух. обліку та звітності

Заступник

Департамент інформаційних технологій;

Управніння платіжної системи;

Управніння захисту інформації;

Планово-фінансове управління;

Юридичне управління;

Нині існює 27 адміністративних управлінь державного казничейства (ГУДК), кожне з яких очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районих управліньДК в рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій.

Понад 600 районних управлінь ДКУ розтащовані у всій країні. Усі начальники управлінь звітують безпосередньо начальникові головного(обласного) управління Держ. казначейства.

Основним завданням теріторіальних органів ДКУ – забеспечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.Конспекты

Комментарии закрыты.