Тема оо

17 Февраль 2014Тема: «Гострий та хронічний перекардит

Актуальність теми:

Перикардит – запалення листків перикардіальної сумки. Частіше всього захворюваня спостерігається при гострих коронарних синдромах, міокардитах, ендокардитах, вадах серця тощо. До того ж перикардит рідко буває первинним захворюванням, здебільшого він розвивається на фоні інших патологічних процесів;системних захворюваннях сполучної тканини. У половинні випадків перикардити є гострим (до 6 тиж.), у решти підгострим (від 6 тиж. до 6 міс.) або хронічним (понад 6 міс.). Чоловіки хворіють у 1,5 рази частіше, ніж жінки.

М/с повинна приймати активну участь у профілактиці захворювання.

2.Навчальні цілі:

Знати:

1. Сутність етіологію перикардита.а=ІІ.

2. Клінічні симптоми гострого перикардита. а=ІІ.

3. Клінічні симптоми хронічного перикардита. а=ІІ.

4. Методи діагностики. а=ІІ.

5. Перебіг хвороби. а=ІІ.

6. Основні принципи лікування та профілактики. а=ІІ.

7. Особливості м/с процесу при перикардиті. а=ІІ.

Вміти:

Здіснити суб`єктивне і об`єктивне обстеження. а=ІІІ.

Поставити м/с діагноз. а=ІІІ.

Скласти план м/с втручань. а=ІІІ.

Здійснити м/с процесс. а=ІІІ.

Визначити Р, його властивості. а=ІІІ.

Виміряти АТ,зареєструвати. а=ІІІ.

Визначити водний баланс, добовий діурез. а=ІІІ.

Підготувати пацієнта до інструментальних методів обстежень. а=ІІІ.

Здійснити профілактику та диспансерне спостереження. а=ІІІ.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, уміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплі-

нарна інтеграція):

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Анатомія людини

Особливості сполучної тканини, її будови, розташування в організмі та значення. Види сполучної тканини.

Використовувати одержані знання у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині.

2.

Патоморфологія та патофізіологія

Причини і механізм

порушення перикардіальної сумки.

Використовувати одержані знання з дисципліни у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині.

3.

Основи профілактичної медицини

Організацію медичного

обслуговування населення

Використовувати одержані знання у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині.

4.

Основи латинської мови з медичною термінологією

Латинську мову та її значен ня в розвитку науки, зокрема

медицини

Перекладати з латинської мови на рідну певні медично-анатомічні, клінічні, фармацевтичні терміни.

5.

Фармакологія та медична рецептура

Антибіотики, глюкокортикоїдні, не стероїдні протизапальні, сечогінні, антигістаміні препарати.

Виписувати у рецептах сучасні лікарські форми.

6.

Основи сестринської справи

Спостереження та догляд за пацієнтами при захворюваннях с.с.с.

1.Визначити Р, його властивості,зареєструвати.

2.Виміряти АТ, оцінити результат.

3.Визначити водний баланс, добовий діурез.

4.Надати допомогу при задишці, гіпертензії.

3.2 Зміст теми:

1.Сутність, етіологія. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 221-223.

2.Клінічна картина гострого перикардита. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 223-224.

3.Діагностика гострого перикардита. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 224.

4.Клінічна картина ексудативного перикардита. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 225-226.

5.Лікування. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 225,227.

3.3.Рекомендована література.

Основна:

1.Середюк Н.М. «Внутрішня медицина». –К.:Медицина, 2006.-С. 221-232.

2.В.В.Стасюк «М/с у внутрішній медицині.» ст.205-206.

Додаткова:

1. Шегедин М.Б.Медсестринство в терапії. Ст.174-176.

2. Дані із джерел інтернету.

3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

№ п/п

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.

Вивчити:

Сутність перикардиту.

1. Дати визначення

2.

Етіологію перикардиту

2. Назвіть основні

етіологічні фактори

3.

Клінічні прояви перикардиту

3. Перерахуйте основні

клінічні симптоми

4.

Вивчити додаткові методи обстеження пацієнтів із перикардитом

4. Дати перелік основних

методів діагностики

5.

Перебіг хвороби

5. Дати перелік ускладнень

перикардиту

6.

Основні принципи лікування перикардиту

6. Скласти типову схему

лікування

7.

М/с процес за пацієнтами з перикардитами.

7. Скласти план догляду за

пацієнтами із

перикардитом.

8.

Профілактику

перикардиту

8. Назвати основні

профілактичні заходи

9.

Скласти конспект

3.5 Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

1.Охарактеризуйте сутність перикардиту.

2.Які ви знаєте основні клінічні варіанти перикардиту.

3.Які захворювання спричиняють розвиток перикардитів?

4.Що таке «сухий перикардит»?

5.Що таке «ексудативний перикардит»?

6. Чи можливе виникнення ексудативного перикардиту при травма?

7. Назвіть види ексудативного перикардиту в залежності від виду ексудату?

8.Яке положення пацієнта при ексудативному перикардиті?

9.Як змінюється межі серцевої глухості при ексудативному перикардиті?

10.Чому при ексудативному перикардиті виражена задишка?

11. В чому полягає діагностичне значення шуму тертя перикарду?

12.Що означає термін “поховальний дзвін”?

13.При якому перикардиті часто виникає больовий колапс?

14.Коли при перикардитах вдаються до хірургічних методів лікування?

15.Що таке “панцирне” серце?

Б.Тестові завдання:

1.При якому перикардиті можна виявити гранульоми Ашоффа-Талалаєва?

А.туберкульозному

В.ревматичному

С.раковому

D.нефротичному

E.інфекційно-токсичному

2.Набільш характерними ознаками фібринозного перикардиту являються:

A.постійний тупий біль в серці

B.гострий біль в серді

C.систолічний шум на верхівці

D.перикардіальний шум

E.лихоманка

3.Найкращим місцем вислуховування шуму тертя перикарду є:

A.лівий край серця

B.основа серця

C.6,7 міжребер’я зліва

D.4,3 міжребер’я зліва

E.правий край серця

4.Межі серцевої глухості при ексудативному перикардиті змішуються:

A.вліво і вниз

B.вліво і вгору

C.вліво, вправо і вгору

D.вправо і вгору

E.в усі боки

5.При якому із видів ішемічної хвороби серця перикардит можевиникнути як ускладнення основного захворювання?

A.інфаркт міокарду

B.стенокардія

C.кардіосклероз

D.дрібновогнищева дистрофія міокарду

6.Яка характеристика перикардіального шуму?

A.нікуди не проводиться при аускультації

B.вислуховується під час систоли

Cвислуховується під час діастоли

D.вислуховується під час діастли і систоли

E.сильніше вислуховується в вертикальному положенні при нахиленні вперед

7.Перечисліть основні симптоми ексудативного перикардиту: 1,2,3,4,5,6,7,8

4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1.Перелік навчальних практичних завданькі необхідно виконати:

1.Оволодіти технікою суб`єктивного обстеження.

2. Оволодіти технікою об`єктивного обстеження.

3.Поставити м/с діагноз.

4.Визначити Р, його властивості.

5.Виміряти АТ, зареєструвати.

6.Визначити водний баланс, добовий діурез.

7.Здійснити догляд пр. задишці, гіпертензії.

5.Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.

1.Скласти рекомендації по дієтичному харчуванню пацієнту з перикардитом.Конспекты

Комментарии закрыты.