Тема Європа семинар

17 Февраль 2014Тема 12. Міжнародні відносини країн Європи

План

Історія міжнародних відносин країн Європи (Вестфальська система)

Вплив розпаду СРСР на світ.

Нова система міжнародних відносин.

Процеси трансформації в Центральній Європі.

Проблеми реформування діяльності НАТО.

Основна літератураІсторія сучасного світу. Навчальний посібник / За ред. проф.. Г.К Парієнка. – Одеса ОДЕУ, 2009. – 238 с. (С. 9-52, 91-120).

Мировая экономика и международные отношения: Учебное пособие / Под. ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова.- СПб.: Питер, 2008.- 448 с. (с. 76-78, 326-382).

Современные международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. http://www.alleng.ru/d/polit/pol030.htm (с. 166-184).

Додаткова література

Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник /М.М. Лебедева.- М.: Аспект-Пресс.- 2003.- 349 с. (С. 161- 172 – интеграция у світі)

ВЕБ-сайти:

ОБСЕ: http://www.osceprag.cz

ЕС: http://europa.eu.int

НАТО

Контрольні запитання

Охарактеризуйте роль регіону у формувані та функціонуванні сучасних міжнародних відносин.

Наслідки впливу 1 світової війни на міжнародні відносини країн регіону.

Яким чином відмова СРСР від “доктрини Брежнєва” в кінці 80-х рр. ХХ-го ст. вплинула на зовнішню політику країн-учасниць Варшавського договору?

Проаналізуйте можливі причини розпаду СРСР.

Які зміни в системі міжнародних відносин відбулися після розпаду СРСР?

Проаналізуйте політичні наслідки падіння комуністичних режимів у ряді країн Центральної і Східної Європи.

Яке значення мало підписання Паризької хартії в листопаді 1990-го р. для розвитку європейських міжнародних відносин?

Які проблеми супроводжували процес формування нової європейської системи міжнародних відносин?

Які фактори (явища) можна вважати проявами занепаду європоцентристської системи міжнародних відносин?

Проаналізуйте основні напрями діяльності ОБСЄ на шляху до побудови нової Європи.

Охарактеризуйте основні етапи євроінтеграції після підписання Маастрихтської угоди у 1992р.

Охарактеризуйте сучасні проблеми євро інтеграційних процесів.

Які зміни в міжнародній системі після закінчення холодної війни призвели до усвідомлення необхідності реформування політики і стратегії НАТО?

Якими є пріоритети діяльності НАТО на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин?

Охарактеризуйте конфлікти, що виникають у країнах Європи на сучасному етапі.

Назвіть та дайте коротку характеристику міжнародним інститутам, що характеризують співвідношення сил у сучасній Європі.

Охарактеризуйте переваги і недоліки вступу України до ЄС.

Охарактеризуйте переваги і недоліки вступу України до Митного союзу.

Індивідуальні

Основні напрямки та проблеми міжнародних відносин України з країнами Західної Європи.

Основні напрямки та проблеми міжнародних відносин України з країнами СНД

Конспекты

Комментарии закрыты.